Trudniejsze zwolnienie rodzica, seniora i kobiety w ciąży

Od 22 września 2023 r. zostanie wdrożona nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Dzięki niej lepsze zabezpieczenie przed zwolnieniem z pracy zyskają, m.in.:

 • kobiety w ciąży;
 • rodzice na urlopach (macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich, wychowawczych);
 • chronieni działacze związków zawodowych;
 • członkowie rad pracowników;
 • społeczni inspektorzy pracy;
 • pracownicy w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w tym np. w trakcie zwolnienia lekarskiego (aż do momentu, gdy można już zwolnić pracownika w trybie bez wypowiedzenia).

Wymienieni pracownicy mogą zaskarżyć decyzję pracodawcy. Sąd w takim przypadku może nakazać dalsze zatrudnienie pracownika aż do momentu prawomocnego zakończenia postępowania. 

Wypłaty 14 emerytur 

Wrzesień to również czas, kiedy dodatkowe pieniądze zyskają emeryci i renciści. Czternasta emerytura będzie wynosiła 2 650 zł brutto dla osób, które otrzymują główne świadczenie poniżej 2 900 zł brutto. Pobierający wyższą emeryturę lub rentę otrzymają pomniejszoną czternastkę. Pierwsze wypłaty ruszyły już 1 września, kolejnych można spodziewać się 5, 6, 10, 15, 20 i 25 września.

Limity zarobkowe w dorabianiu do emerytury 

We wrześniu należy spodziewać się też nowych limitów dorabiania do emerytury. Nie można przekroczyć 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W czasie od września do listopada limit ten jest równy 4 904,10 zł. W przypadku gdy przychód zostanie przekroczony, ale nie przewyższy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, to świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia, ale nie większą niż kwotę maksymalnego zmniejszenia. 

Odbiorcy energii – zmiany

Od września umowy dostawców energii z gospodarstwami domowymi mają być znacznie czytelniejsze i zawierać informacje o zasadach wnoszenia skarg i ich rozstrzygania. Nowe przepisy będą w przyszłości uwzględniać też techniczną zmianę sprzedawcy energii nawet w ciągu 24 godzin. 

Zmiany dla pacjentów 

Od 6 września 2023 r. wejdą w życie nowe przepisy, które będą dotyczyć pacjentów doznających szkód medycznych. Dzięki zmianom za śmierć bliskiego wskutek błędu medycznego będzie można otrzymać 100 tys. zł. Pacjenci będą mogli też ubiegać się o rekompensatę w wysokości 200 tys. zł. w przypadkach:

 • zakażenia w szpitalu;
 • nieprawidłowej lub opóźnionej diagnozy;
 • źle przeprowadzonego zabiegu.

Nowe przepisy powołają stworzenie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, który będzie wypłacał odszkodowania. Za ich przyznawanie odpowiedzialny będzie Rzecznik Praw Pacjenta, do którego będzie trzeba kierować wnioski (odpłatne w wysokości 300 zł.).

Większe wynagrodzenie za pracę młodocianych

Początek września przyniósł też zwiększenie stawek wynagrodzenia za pracę dla młodocianych – osoby, które ukończyły 15 lat, ale nie przekroczyły 18. W czasie nauki zawodu przysługuje im wynagrodzenie, które oblicza się w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Od 1 września stawki wyglądają następująco: 

 • nie mniej niż 8 proc. — w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia; 
 • nie mniej niż 9 proc. — w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia;
 • nie mniej niż 10 proc. — w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia;

Dzięki zmianom młodociani w pierwszym roku nauki dostaną nawet 560, 46 zł.