Regulamin

Regulamin korzystania z Systemu LEXNONSTOP

 • § 1 [Postanowienia ogólne]

  • Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu LEXNONSTOP przez Użytkowników, w szczególności dotyczące warunków zawierania i rozwiązywania umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną, rejestracji Użytkowników, usług świadczonych przez Serwis Lexnonstop.com i aplikację mobilną LEXNONSTOP oraz dostępu do treści zawartych na tych stronach, a także zasady postępowania reklamacyjnego.
  • W zakresie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  • Właścicielem Systemu jest Administrator – S7LEX Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: Plac Orląt Lwowskich 20D, 53-605 Wrocław NIP: 8971842510, zarejestrowana przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000687761.
  • Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Systemu należy wysyłać na adres email: bok@lexnonstop.com, natomiast przesyłki pocztowe należy kierować na adres: S7LEX Sp. z o.o., Plac Orląt Lwowskich 20D, 53-605 Wrocław.
 • § 2 [Definicje]

  • System / Aplikacja – dedykowane dla Klientów oprogramowanie funkcjonujące w formie platformy transakcyjnej (marketplace), która pozwala klientom składać zamówienia na usługi prawne i księgowo-doradcze, obsługiwane przez S7LEX i rozpowszechniane pod nazwą biznesową LEXNONSTOP, dostępne w Internecie w domenie lexnonstop.com oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnych dla oprogramowania iOS i Android.
  • Administrator – S7LEX Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: Plac Orląt Lwowskich 20D, 53-605 Wrocław NIP: 8971842510, zarejestrowana przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000687761.
  • Użytkownik – odwiedzający, który rozpoczął korzystanie z Systemu lub jego poszczególnych funkcji lub osoba, która przeszła procedurę rejestracji jako Klient lub Ekspert.
  • Ekspert – zarejestrowany Użytkownik o udowodnionych kwalifikacjach zawodowych, który posiada typ konta „Ekspert”.
  • Klient – Użytkownik, który dodał za pośrednictwem Systemu Zgłoszenie, dokonał przy tym pomyślnej rejestracji konta typu „Klient”.
  • Konto Klienta – podstrona Systemu dostępna dla Klienta po dokonaniu jednorazowej rejestracji, za pośrednictwem której Klient może korzystać z określonych Usług dostępnych w ramach Systemu.
  • Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta w Systemie, której obligatoryjnym elementem jest akceptacja niniejszego Regulaminu. 
  • Hasło – ciąg znaków umożliwiający w połączeniu z Loginem autoryzację Użytkownika w ramach danego Konta w Systemie.
  • Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Ekspertów współpracujących z Administratorem za pośrednictwem Systemu.
  • Zgłoszenie/Pytanie – pojedyncze zagadnienie prawne dodawane przez Klienta za pośrednictwem Formularza, które przekazywane jest do odpowiedzi Eksperta.
  • Porada – prosta, edukacyjna odpowiedź o charakterze konsultacji prawnej, okołoprawnej lub doradczo-księgowej udzielana przez Eksperta w odpowiedzi na pytanie zadane przez Klienta.
  • Usługa dodatkowa – określona i indywidualnie wyceniona usługa powiązana z tematem przesłanego Zgłoszenia/Pytania, która może zostać zaproponowana przez Eksperta przy udzieleniu porady.
  • Pakiet Ochrony Prawnej (Pakiet) – stała usługa w zakresie obsługi prawnej lub/i księgowo-doradczej umożliwiająca Klientom dostęp do usług w ofercie dla firmy po preferencyjnych cenach.
  • Raty – częściowe płatności dokonywane przez Klienta zgodnie z harmonogramem spłat, na który Klient dobrowolnie wyraził zgodę, wnoszone celem pokrycia całkowitej kwoty zakupu wybranego produktu.
  • Regulamin – niniejszy „Regulamin korzystania z Systemu LEXNONSTOP”.
 • § 3 [Zasady korzystania z Konta Klienta]

  • Administrator przyznaje użytkownikom prawo do korzystania z funkcjonalności Systemu w celu organizowania interakcji pomiędzy Klientem a Ekspertem, w tym świadczenia usług prawnych przez Eksperta na rzecz Klienta. Warunkiem uzyskania dostępu jest rejestracja konta w Systemie. Administrator ma prawo ustalać różne kwoty płatności za zapewnienie użytkownikom dostępu do poszczególnych funkcjonalności Systemu.
  • Klient za pośrednictwem utworzonego Konta może komunikować się z Ekspertem w sprawach o charakterze prawnym, okołoprawnym lub doradczo-księgowym. Wszelka korespondencja między uczestnikami tejże komunikacji odbywa się wyłącznie za pośrednictwem interfejsu dostępnego w ramach Systemu lub w dalszej części, w ramach korespondencji elektronicznej. Zabronione jest bezpośrednie lub pośrednie przekonywanie, proponowanie i zachęcanie Eksperta do świadczenia usług na rzecz Klienta z pominięciem Systemu, w szczególności udzielania porad za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych, sieci społecznościowych czy poprzez osobistą wizytę u Klienta z wyjątkiem przypadków opisanych w pkt. 3 niniejszego paragrafu.
  • Świadczenie usług prawnych przez Eksperta na rzecz Klienta z wyłączeniem Systemu dozwolone jest pod warunkiem zaistnienia jednej z poniżej wymienionych okoliczności:
   • Usługa nie może być świadczona Klientowi zdalnie (online lub telefonicznie) za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Systemu. Usługi takie obejmują m.in. reprezentację interesów Klienta w sądzie, przed organami administracji publicznej, w kontaktach z osobami trzecimi itp.,
   • Usługa została wykupiona przez Klienta za pośrednictwem jego Konta jako tzw. Usługa dodatkowa, której oferta została dołączona przez Eksperta w związku z zadanym przez Klienta pytaniem,
   • Klient wyraźnie poinformował Eksperta o takim zamiarze zamawiając u niego wycenę Usługi dodatkowej i co do świadczenia tejże usługi przed jej wykonaniem osiągnięto porozumienie skutkujące wniesieniem przez Klienta ustalonej za Usługę dodatkowej opłaty.
  • Użytkownik, który przynajmniej raz skorzystał z jednej z Usług dostępnych w ramach Systemu, niezależnie od tego, czy jest to usługa płatna, czy bezpłatna, i tym samym otrzymał dostęp do funkcjonalności Konta klienta, ma możliwość:
   • przeglądania Zgłoszeń z podziałem na te, które oczekują na odpowiedź Eksperta i te, na które Ekspert już udzielił odpowiedzi,
   • zadawania Pytań uzupełniających powiązanych z treścią głównego Zgłoszenia,
   • wystawienia opinii Ekspertowi, który udzielił odpowiedzi na Pytanie,
   • płatności za Usługi dodatkowe oferowane w ramach dalszej pomocy prawnej, okołoprawnej lub księgowo-doradczej,
   • edycji danych profilowych,
   • aktualizacji danych rozliczeniowych do faktury,
   • zmiany hasła,
   • pobrania faktury za usługi płatne z opcją przeglądania pełnej historii płatności.
  • Konto Klienta posiada integrację z systemem do automatycznej wysyłki wiadomości e-mail, co oznacza, że Użytkownik na powiązany ze swoim kontem adres e-mail będzie otrzymywał powiadomienia z informacją o tym, że np. Ekspert przesłał treść porady prawnej.
  • Wszelkie informacje i materiały o charakterze komercyjnym i niekomercyjnym dostępne w Systemie mają charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do skorzystania z usług któregokolwiek z Ekspertów. Odpowiedzi udzielane przez Ekspertów i inne wyjaśnienia otrzymane przez Klienta w formie porady traktować należy jako przedwstępną konsultację służącą za punkt wyjścia w ocenie problemu.
 • § 4 [Definicja porady]

  • Porada to krótka, edukacyjna odpowiedź udzielana przez Eksperta w odpowiedzi na zadane przez Klienta pytanie, wyjaśniająca jego problem oraz mająca na celu osiągnięcie korzystnego dla Klienta efektu wyrażonego w ochronie jego uzasadnionych praw i interesów. Porady w Systemie świadczone są w formie konsultacji online lub telefonicznej, w trakcie których Ekspert m.in. udziela wyjaśnień dotyczących opisanej przez Klienta sytuacji, pomaga w interpretacji określonych przepisów. Oferta porad z podziałem na klientów indywidualnych i firmowych dostępna jest pod tym linkiem: https://lexnonstop.com/porady-prawne
  • Treść Porady przygotowana jest na podstawie faktycznego opisu problemu wraz z załącznikami (do trzech stron A4) dostarczonego przez Klienta i w oparciu o aktualny stan prawa polskiego obowiązujący w dniu udzielenia Porady. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakres przygotowanej Porady. Klient może powoływać się na niekompletność przesłanej treści Porady lub jej nieprzydatność, jak i na szkodę poniesioną w wyniku skorzystania z przesłanej treści. W takim przypadku Administrator lub Klient mogą skontaktować się z Ekspertem i zażądać uzupełniania Porady.
  • Klient oświadcza, że jest mu wiadome, iż Porada zawiera indywidualną interpretację zgłoszonego problemu na podstawie dostarczonych przez Klienta informacji. Każda interpretacja nie ma charakteru powszechnie obowiązującego. Dopuszczalne jest spotkanie się w teorii, jak i w praktyce z poglądem odmiennym.
  • Użytkownik opisując swój problem i wysyłając Zgłoszenie za pośrednictwem Systemu wyraża zgodę na przekazanie pełnej treści Pytania grupie Ekspertów, którzy na podstawie przekazanych szczegółów zadecydują o przyjęciu Pytania do odpowiedzi.
  • Po zapoznaniu się z treścią przesłanego Zgłoszenia, Ekspert może odmówić przygotowania treści Porady, w szczególności, jeśli uzna, iż może to naruszać przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub zasady etyki zawodowej lub też w sytuacji, gdy nie posiada w przedmiocie zagadnienia wystarczającej wiedzy i doświadczenia. W takich wypadkach, Administrator zawiadamia Klienta o niemożliwości przygotowania treści Porady i na pisemne żądanie Klienta może w terminie 14 dni od podania przez Klienta numeru rachunku zwrócić całość lub część uiszczonej przez niego opłaty.
  • Czas uzyskania Porady zależy od wybranej przez Użytkownika opcji. Najwyższy priorytet w udzieleniu odpowiedzi mają porady płatne z wykupioną opcją dodatkową „Priorytetowa odpowiedź”. Terminy mogą ulec wydłużeniu, w szczególności ze względu na okoliczności niezależne od Administratora czy Eksperta, a także przez nich niezawinione, takie jak duża ilość pracy, porad, przyczyny zdrowotne, a także w okresach weekendowych, ferii, wakacji, w dni ustawowo wolne od pracy lub w przypadku skomplikowanego charakteru Pytania.
  • Obowiązującym językiem komunikacji pomiędzy Klientem a Ekspertem w zakresie udzielanych porad jest język polski, chyba że ustalony zostanie inny język.
 • § 5 [Pytania uzupełniające]

  • Klient, który w odpowiedzi na przesłane Zgłoszenie otrzymał od Eksperta treść porady ma prawo do zadawania płatnych Pytań uzupełniających, o ile mieszczą się one w granicach głównego zagadnienia opisanego w Zgłoszeniu, co oznacza, że:
   • nie wykraczają poza faktyczne okoliczności opisane w Zgłoszeniu i pozostają z nimi w związku przyczynowo skutkowym,
   • mają na celu wyłącznie wyjaśnienie wątpliwości Klienta powstałych po zapoznaniu się z treścią przesłanej mu Porady lub doprecyzowanie zagadnień poruszanych w treści Porady.
  • Jeśli Pytanie uzupełniające nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 1, należy je traktować jako nowe Zgłoszenie. W takim wypadku, Ekspert po stwierdzeniu, że Pytanie wykracza poza zakres Zgłoszenia, powiadamia o tym Klienta, wskazując, że udzielenie odpowiedzi wymaga podwyższenia wynagrodzenia, może także poinformować Klienta o jego wysokości, przesyłając wycenę. Po jej akceptacji i uiszczeniu płatności, Klientowi przesłana zostanie treść Porady.
  • Odpowiedzi na Pytanie uzupełniające udziela ten sam Ekspert, który uprzednio wysłał odpowiedź na Pytanie będące treścią głównego Zgłoszenia.
 • § 6 [Usługa dodatkowa]

  • Ponieważ udzielenie przez Eksperta porady nie wyczerpuje wszystkich możliwych rozwiązań problemu opisanego przez Klienta, każdy Ekspert, który udzielił odpowiedzi na Pytanie będące przedmiotem głównego Zgłoszenia, ma możliwość dołączenia do odpowiedzi wyceny tzw. Usługi dodatkowej.
  • Usługa dodatkowa to określona i indywidualnie wyceniona przez Eksperta usługa powiązana z tematem głównego Pytania Klienta, która może zostać zrealizowana z wyłączeniem funkcjonalności dostępnych w ramach Systemu. Przykładem usługi dodatkowej może być np. sporządzenie pozwu, wniosku czy innego pisma procesowego (sądowego) lub pozasądowego, którą to usługę Ekspert realizuje po osiągnięciu z Klientem porozumienia co do wysokości wynagrodzenia bez udziału Systemu.
  • Ekspert przygotowując dla Klienta propozycję Usługi dodatkowej zobowiązany jest do wskazania jej zakresu, w szczególności podania kompletnego opisu oraz informacji dotyczących tego, co usługa w sobie zawiera, a czego nie obejmuje, a także przedstawienia ceny netto/brutto za wykonanie Usługi.
 • § 7 [Pakiety Ochrony Prawnej]

  • Pakiety Ochrony Prawnej dostępne w ofercie LEXNONSTOP, to stała obsługa prawna realizowana przez wyspecjalizowane kancelarie z całej Polski gwarantująca dostęp do porad prawnych i księgowo-doradczych po preferencyjnych cenach. Użytkownik w momencie zakupu Pakietu otrzymuje dostęp do konta z obowiązującym zestawem korzyści wyszczególnionym w opisie Pakietu zamieszczonym na stronie pod następującym linkiem: https://lexnonstop.com/pakiety-prawne. Dostępne w ofercie Pakiety przeznaczone są dla klientów indywidualnych i firmowych. 
  • W ramach LEXNONSTOP dla klientów indywidualnych dostępne są dwa rodzaje pakietów: 
   • Pakiet Karta Twój Prawnik w cenie 99 zł brutto/rok to całodobowy dostęp do ekspertów ze wszystkich dziedzin prawa z możliwością zgłoszenia sprawy do bezpłatnej weryfikacji 24/7 i priorytetową obsługą.

    Użytkownik korzystający z Pakietu ma zapewniony dostęp do: 
    - pierwszej porady prawnej PREMIUM ze zniżką za 30 zł brutto (cena poza Pakietem: 99 zł brutto), 
    - każdej kolejnej porady PREMIUM w stałej cenie, bez limitu, za 50zł brutto,  
    - bezpłatnej weryfikacji i wyceny sprawy, 
    - dedykowanego opiekuna prawnego, 
    - elektronicznej Karty Twój Prawnik. 

   • Pakiet dla Ciebie w cenie 149 zł brutto/rok to całodobowy dostęp do ekspertów ze wszystkich dziedzin prawa z możliwością zgłoszenia sprawy do bezpłatnej weryfikacji 24/7 i priorytetową obsługą.

    Użytkownik korzystający z Pakietu ma zapewniony dostęp do: 
    - 3 darmowych porad prawnych STANDARD (cena poza Pakietem: 59 zł brutto),
    - nielimitowanych porad prawnych STANDARD z 40% zniżką za 35,40 zł (cena poza Pakietem: 59 zł brutto),
    - dedykowanego opiekuna prawnego, 
    - bazy pism prawnych.

  • W ramach LEXNONSTOP dla klientów firmowych dostępne są trzy rodzaje Pakietów: 
   • Pakiet Twoja Firma SMART w cenie 47 zł netto/rok to całodobowy dostęp do ekspertów ze wszystkich dziedzin prawa z możliwością zgłoszenia sprawy do bezpłatnej weryfikacji 24/7 i priorytetową obsługą.

    Użytkownik korzystający z Pakietu ma zapewniony dostęp do: 
    - nielimitowanych porad prawnych online w ofercie dla firm w cenie 25 zł brutto (cena poza Pakietem: 79 zł brutto), 
    - dedykowanego opiekuna prawnego, 
    - bazy pism prawnych.

   • Pakiet Twoja Firma KOMFORT w cenie 1200 zł netto/rok, to całodobowy dostęp do ekspertów ze wszystkich dziedzin prawa z możliwością zgłoszenia sprawy do bezpłatnej weryfikacji 24/7 i priorytetową obsługą.

    Użytkownik korzystający z Pakietu ma zapewniony dostęp do: 
    - 6 darmowych porad prawnych online (cena poza Pakietem: 79 zł brutto),
    - 4 darmowych porad telefonicznych (cena poza Pakietem: 119 zł brutto),
    - nielimitowanych porad prawnych online w ofercie dla firm w cenie 47,40 zł brutto (cena poza Pakietem: 79 zł brutto), 
    - nielimitowanych porad księgowo-doradczych w ofercie dla firm w cenie 111,30 zł brutto (cena poza Pakietem: 159 zł brutto), 
    - dedykowanego opiekuna prawnego, 
    - bazy pism prawnych,
    - audytu prawnego,
    - wsparcia w kontakcie z urzędami, 
    - zestawu usług windykacyjnych, 
    - certyfikatu i znaku ochrony prawnej. 

   • Pakiet Twoja Firma PRO w cenie 6 000 zł netto/rok to całodobowy dostępdo ekspertów ze wszystkich dziedzin prawa z możliwością zgłoszenia sprawy do bezpłatnej weryfikacji 24/7 i priorytetową obsługą. Użytkownik korzystający z Pakietu ma zapewniony dostęp do: 

    - 10 darmowych porad prawnych online (cena poza Pakietem: 79 zł brutto),
    - 4 darmowych porad telefonicznych (cena poza Pakietem: 119 zł brutto),
    - 2 darmowych porad księgowo-doradczych (cena poza Pakietem: 159 zł brutto),
    - nielimitowanych porad prawnych online w ofercie dla firm w cenie 31,60 zł brutto (cena poza Pakietem: 79 zł brutto), 
    - nielimitowanych porad telefonicznych w ofercie dla firm w cenie 83,30 zł brutto (cena poza Pakietem: 119 zł brutto), 
    - dedykowanego opiekuna prawnego, 
    - bazy pism prawnych,
    - audytu prawno-podatkowego,
    - wsparcia w kontakcie z urzędami, 
    - zestawu usług windykacyjnych, 
    - certyfikatu i znaku ochrony prawnej, 
    - obsługi prawnej w j. angielskim, 
    - pomocy w założeniu firmy, 
    - usługi polegającej na znalezieniu prawnika do poprowadzenia sprawy w Polsce i za granicą, 
    - zniżki -10% na usługi dodatkowe, 
    - pogotowia prawnego w sprawach prywatnych. 

  • Pakiet Ochrony Prawnej dla firm jest ważny dla jednego podmiotu gospodarczego, co oznacza, że korzystanie z przewidzianych w ramach Pakietu korzyści możliwe jest wyłącznie dla jednej firmy, której dane zostały podane w formularzu zakupowym jako dane do faktury, wyjątek staowi sytuacja, w której dwa różne podmioty łączy jedna i ta sama osoba właściciela. W przypadku zmiany danych podmiotu spowodowanych takimi sytuacjami jak zawieszenie działalności, zmiana nazwy podmiotu, konsolidacja czy przekształcenie, Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych podmiotu, którego Pakiet dotyczy poprzez wprowadzenie aktualnych danych na Koncie Klienta w zakładce „Dane do faktury”.
  • Aktywne Pakiety Użytkownik znajdzie na swoim Koncie Klienta w zakładce "Moje pakiety", a po kliknięciu w przycisk „Zadaj pytanie” przy każdym typie porady zobaczy aktualnie obowiązujące w ramach Pakietu zniżki. Kolejność zastosowania poszczególnych zniżek w zakładce „Zadaj pytanie” uzależniona jest ich wysokością, tj. w pierwszej kolejności naliczane są zniżki o wyższej wartości rabatu określone jako te z limitem, natomiast po ich wykorzystaniu system automatycznie nalicza pozostałe zniżki obowiązujące w Pakiecie bez limitu. Użytkownik w danym momencie może mieć na swoim Koncie aktywny tylko jeden z 3 dostępnych Pakietów dla firm. W trakcie trwania okresu obowiązywania wykupionego przez Użytkownika pakietu nie ma możliwości dokonania zmiany oferty na Pakiet niższy. W przypadku chęci podwyższenia Pakietu (tzw. upgrade), prosimy o kontakt z administratorem na bok@lexnonstop.com.
  • Standardowo umowa dotycząca Pakietu Ochrony Prawnej dla klientów indywidualnych i firm zawierana jest na 12 miesięcy. W wyjątkowych sytuacjach okres ważności może zostać ustalony między stronami indywidualnie, pod warunkiem, że ustalenie to zostało poczynione na piśmie. Po upływie terminu ważności usługa wygasa, a jej odnowienie wiąże się z koniecznością przedłużenia ważności Pakietu zgodnie z zakresem i cennikiem obowiązującym na stronie w danym dniu, lub opłaty kolejnej raty – dotyczy Pakietów Twoja Firma.
 • § 8 [Ocena Eksperta]

  • Każda odpowiedź Eksperta podlega indywidualnej ocenie Klienta. Ocena powinna być uczciwa i rzetelna, nie może naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz dobrego imienia osób, których dotyczy. Wystawienie oceny nie jest obowiązkowe.
  • Po otrzymaniu treści Porady Klient może wystawić Ekspertowi pozytywną ocenę korzystając z opcji „Podziękuj” lub wyrazić swoje niezadowolenie zgłaszając Administratorowi naruszenie – przycisk „Zgłoś uwagę”. Obie opcje dostępne są na Koncie klienta po wyświetleniu szczegółów danej odpowiedzi, w prawym górnym rogu pola.
  • Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wystawionej oceny, tym samym wyraża zgodę na jej publikację w Systemie wraz z imieniem Klienta podanym w rubryce „Imię”.
 • § 9 [Płatność za Usługi]

  • Informacje na temat opłat dotyczących poszczególnych Usług znajdują się w aktualnie obowiązującym cenniku opublikowanym i ogólnie dostępnym na stronie w domenie lexnonstop.com, jej poszczególnych podstronach oraz aplikacji mobilnej LEXNONSTOP. W przypadku Usługi nieskategoryzowanej jako jedna z pozycji w cenniku, wycena zostanie dokonana indywidualnie przez wybranego Eksperta. Płatność za usługi świadczone przez System jest dokonywana przez Klienta za pośrednictwem systemu płatności tPay należącego do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, 61-808, ul. Św. Marcina 73/6, NIP: 7773061579. Opłata uznawana jest przez S7LEX Sp. z o.o. za zaakceptowaną z chwilą jej zaksięgowania na koncie tPay. Z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności ona dotyczyła.
  • Odrębne zasady dot. wnoszenia płatności obowiązują Klientów w przypadku Pakietów Twoja Firma:
   • Klient poza płatnością za pośrednictwem systemu szybkich płatności internetowych tPay, ma również możliwość uiszczenia płatności za Pakiet tradycyjnie przelewem na numer rachunku bankowego Administratora podany na fakturze proformie.
   • Klient dokonując zakupu jednego z Pakietów Twoja Firma może również wnieść płatność w systemie ratalnym w terminie i wysokości poszczególnych rat ustalonych z przedstawicielem LEXNONSTOP, przy czym maksymalny podział płatności obejmuje 12 rat płatnych co miesiąc. Każdą ustaloną wysokość raty, Klient płaci z góry w dniu, w którym kończy się poprzedni opłacony okres ważności Pakietu. Strony ustalają, że płatność należności podzielonej na raty nastąpi w sposób:

    - pierwsza rata płatna wraz z zaakceptowaniem regulaminu i aktywacją pakietu,
    - kolejne według harmonogramu spłaty ustalonego z przedstawicielem LEXNONSTOP, w zależności od ilości i wysokości rat.
   • Z chwilą stwierdzenia, że wpłata za wybrany Pakiet Klienta nie wpłynęła w wymaganym terminie, Administrator może tymczasowo unieważnić Pakiet. Reaktywacja Pakietu nastąpi po uregulowaniu zaległości opłat za wybrany Pakiet. Okres, w którym Pakiet z uwagi na brak terminowej płatności, pozostawał nieważny, nie przedłuża umownego okresu obowiązywania Pakietu.
   • W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat powyżej 10 dni, Administrator ma prawo podjąć czynności zmierzające do wyegzekwowania płatności. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat przekraczającego 90 dni, Administrator może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie dokonane w tym trybie pociąga za sobą̨ natychmiastową wymagalność́ pełnej opłaty rocznej pozostałej do uiszczenia w dniu wypowiedzenia.
 • § 10 [Zakres odpowiedzialności]

  • Administrator nie jest przedstawicielem Klientów, którzy publikują w Systemie swoje Pytania, ani Ekspertów, którzy udzielają na nie Odpowiedzi i oferują inne Usługi prawne, a zatem nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania finansowe powstałe między tymi dwoma stronami. Co do zasady, relacje pomiędzy Administratorem a Ekspertami udzielającymi w ramach Systemu porad nie są stosunkami pracowniczymi.
  • Administrator poprzez System umożliwia wyłącznie nawiązanie kontaktu między Klientem a Ekspertem i nie ponosi odpowiedzialności za treść Porad udzielanych Klientom przez Ekspertów, w tym za szkody i niekorzystne rozstrzygnięcia powstałe przy udzielaniu tychże Porad i powstałe przy stosowaniu się Klienta do Porad i zaleceń udzielanych przez Eksperta.
  • Zakres Usługi realizowanej przez Administratora obejmuje:
   • Wysłanie zapytania do Systemu,
   • Skierowanie wysłanego przez Klienta zapytania do Eksperta z udokumentowanymi kompetencjami i doświadczeniem w zakresie danej specjalizacji,
   • Udostępnienie Klientowi treści porady udzielonej przez Eksperta,
   • Umożliwienie Klientowi zapoznania się z opisem Usługi dodatkowej zaproponowanej przez Eksperta w ramach odpowiedzi na przesłane Zgłoszenie, a w przypadku pozytywnej decyzji o zakupie tejże Usługi umożliwienie Klientowi dokonania płatności online.
  • Ekspert, przy udzielaniu Porad, zobowiązuje się do zachowania staranności przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, jak również do udzielania Porad i kontaktu z Klientem przy stosowaniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów korporacyjnych (takich jak: Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu i Kodeks Etyki Radcy Prawnego).
  • Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikłe z:
   • niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Administrator dysponuje,
   • braku możliwości dostępu do Systemu wynikającego z przyczyn od Administratora niezależnych,
   • awarii, przyczyn leżących po stronie access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania po stronie Użytkownika,
   • niewłaściwego korzystania z Systemu przez Użytkownika,
   • wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika,
   • utraty danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora,
   • krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Systemu,
   • oznaczenia wiadomości od Administratora do Użytkownika lub od Użytkownika do Administratora jako Spam,
   • niezastosowania się przez Użytkownika do Regulaminu, w szczególności zasad dodawania Zgłoszenia.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie konsekwencje i/lub szkody wyrządzone Użytkownikowi i/lub stronom trzecim w wyniku nieprawidłowego użycia Systemu lub niemożności korzystania z Systemu lub poszczególnych jego funkcjonalności. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za tzw. utracone korzyści, szkodę ekonomiczną itp.
  • Administrator z uwagi na to, że wyłącznie organizuje kontakt pomiędzy Klientem i Ekspertem nie gwarantuje dokładności, kompletności i aktualności konsultacji udzielanych za pośrednictwem Systemu, a także nie udziela żadnych innych gwarancji, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszej Umowie. Administrator nie jest zobowiązany do weryfikacji zamieszczanych przez Ekspertów treści i nie odpowiada za ich zgodność z prawem i wymogami etyki zawodowej.
  • W przypadku zmiany danych osobowych Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tejże zmianie Administratora, w przypadku zmiany adresu e-mail pod rygorem uznania wiadomości przychodzących na poprzedni adres za skutecznie otrzymanych.
 • § 11 [Prawo Odstąpienia Od Umowy]

  • Użytkownik, będący konsumentem (Konsument) może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
  • Odstąpienie może być złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Wzór oświdczenia o odstąpieniu od umowy do pobrania tutaj. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  • W razie odstąpienia od Umowy, Administrator ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
  • Zwrotu płatności Administrator dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Administratora z żadnymi dodatkowymi kosztami.
  • Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli zadane przez niego Pytanie zostało przejęte przez Eksperta do odpowiedzi, co na żądanie Klienta Administrator będzie w stanie udowodnić lub w sytuacji, gdy zamówiona Usługa, za którą Konsument zapłacił została częściowo lub w całości zrealizowana.
 • § 12 [Postępowanie reklamacyjne]

  • W celu zgłoszenia reklamacji przez Klienta z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Eksperta, niezbędne jest przesłanie na adres e-mail: bok@lexnonstop.com reklamacji, wraz ze wskazaniem:
   • danych Klienta składającego reklamację, w szczególności podanie jego adresu elektronicznego,
   • zwięzłego opisu zgłaszanych zarzutów wraz z uzasadnieniem,
   • proponowanego przez Klienta sposobu usunięcia zgłaszanych naruszeń.
   W przypadku złożenia reklamacji niezawierającej wskazanych elementów, Klient będzie poproszony o ich uzupełnienie.
  • Każda reklamacja z żądaniem zwrotu środków za Usługę, której jakość nie jest dla Klienta satysfakcjonująca, jest rozpatrywana przez Administratora indywidualnie. Żądanie zostanie zaspokojone wyłącznie w przypadku, jeśli Administrator stwierdzi, że jakość Porady była niezgodna ze standardami Systemu, Porada zawiera błąd prawny lub gdy w świadczeniu Usługi wystąpiły inne naruszenia.
  • Reklamacja zostanie rozpatrzona przez S7LEX Sp. z o.o. w terminie do 14 dni od daty prawidłowego Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem przyjętego stanowiska. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 2 oznacza uznanie reklamacji przez Administratora.
 • § 13 [Naruszenie zasad Regulaminu]

  • Usługodawca ma prawo do natychmiastowego pozbawienia Użytkownika możliwości korzystania z Systemu Lexnonstop.com w przypadku:
   • naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
   • udostępnienia przez Użytkownika hasła do Konta Klienta lub Konta Eksperta osobom trzecim.
  • W przypadku zaprzestania możliwości korzystania z Systemu Lexnonstop.com z przyczyn wskazanych w ust. 1 Administrator zachowuje prawo do zachowania uiszczonej opłaty.
 • § 14 [Ochrona danych osobowych i własności intelektualnej, Polityka Cookies]

  • Zasady ochrony danych osobowych Klientów są określone w Polityce Prywatności wraz z Polityką Cookies, dostępne są one pod następującym adresem: https://lexnonstop.com/polityka-prywatnosci
  • Administrator posiada wyłączne prawo do treści publikowanych w Systemie. Żadne treści nie mogą być tym samym kopiowane, poprawiane, rozpowszechniane, pobierane, przekazywane, sprzedawane lub w inny sposób wykorzystywane w całości lub w części bez uprzedniej zgody Administratora.
  • Poza własnymi treściami, Użytkownik nie jest uprawniony do przesyłania lub w inny sposób publicznego udostępniania treści pozyskanych za pośrednictwem Systemu, w tym treści udzielonych przez Ekspertów porad, w formie zawartości innych serwisów czy baz danych w przypadku braku wyraźnej zgody właściciela praw autorskich na takie działania.
 • § 15 [Postanowienia końcowe]

  • Administrator Systemu jest uprawniony do dokonania zmian niniejszego Regulaminu.
  • W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie nowej treści na stronie Systemu.
  • Użytkownicy, którzy nie wyrażają zgody na zmiany niniejszego Regulaminu powinni powiadomić o tym Usługodawcę poprzez wypowiedzenie Umowy w ciągu 30 dni od dnia poinformowania o zmianach zgodnie z ust. 2 powyżej.
  • Usługi zlecone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane będą według jego dotychczasowych postanowień.
  • Użytkownik korzystając z Systemu automatycznie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.
  • Prawem właściwym dla oceny skutków stosowania Regulaminu jest prawo polskie. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

[Ostatnia aktualizacja regulaminu: 09.05.2023]