Pracownik młodociany – warunki

Zacznijmy od tego, że pracownik młodociany, to osoba, która ukończyła 15 lat, ale nie skończyła 18. Podstawową zasadą jest konieczność posiadania przez młodocianego odpowiedniego zezwolenia na pracę. W Polsce, aby rozpocząć pracę sezonową, osoba poniżej 18. roku życia musi uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnychMłodociany pracownik musi również posiadać zaświadczenie lekarskie, które zezwala na rodzaj wykonywanej pracy.

Praca sezonowa – typ umowy 

Zatrudnienie do pracy sezonowej funkcjonuje na podstawie umowy o pracę na czas określony. Typową cechą tej formy umowy o pracę jest wskazanie wyznaczonego terminu, w którym stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu. 

W umowie o pracę sezonową powinno wskazać się:

  • określenie stron;
  • okres trwania umowy;
  • sposób obliczenia wynagrodzenia;
  • zakres obowiązków.

Pracownik młodociany – czas pracy

Praca sezonowa i zatrudnienie młodocianych wiążą się również z ograniczeniem czasowym. Zgodnie z przepisami prawa pracy, pracownik młodociany w wieku 16-18 lat może pracować maksymalnie 7h na dobę i 35h w tygodniu. W przypadku 15-latków ten czas wynosi 6h na dobę i 30h tygodniowo. Istnieje także wymóg zachowania odpowiednich przerw w trakcie dnia pracy oraz regulacje dotyczące pracy w nocy. Pora nocna obejmuje czas między 22 a 6 rano – wtedy młodociany pracownik nie może wykonywać swojej pracy. 

Pracownik młodociany – zakres prac

Pracowników młodocianych obejmuje również ochrona pod względem niebezpieczeństwa wykonywanych prac. Istnieje zakaz wykonywania niektórych niebezpiecznych prac w tym:

  • obsługa maszyn urządzeń o dużej sile;
  • praca na wysokościach;
  • praca związane z niebezpiecznymi substancjami.

Pracownik młodociany – wynagrodzenie

Ochrona prawna pracowników młodocianych obejmuje także kwestie wynagrodzenia. Pracodawca ma obowiązek zapłacić młodocianemu pracownikowi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalone na podstawie przepisów prawa pracy. Ponadto młodociany ma prawo do urlopu, zgodnie z przepisami ogólnymi dotyczącymi urlopu pracowniczego.