Czym jest ulga rehabilitacyjna? 

Ulga rehabilitacyjna daje możliwość odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne i wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. 

Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Prawo do ulgi rehabilitacyjnej mają osoby z niepełnosprawnością, które:

 • mają orzeczenie jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany bądź lekki);
 • mają rentę z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, mają rentę szkoleniową albo socjalną;
 • mają orzeczenie o niepełnosprawności i nie ukończyły 16. roku życia;
 • grupę inwalidzką

Ulga rehabilitacyjna przysługuje również osobom, które utrzymują osobę z niepełnosprawnością – małżonką,dzieciomrodzicom. Taka osoba może skorzystać z ulgi, jeśli roczne dochody os. niepełnosprawnej nie przekroczyły 16 061,28 zł w roku 2022 r.

Wydatki, które można rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Wydatki, które można rozliczyć w ramach ulgi, zostały podzielone na dwie grupy: 

 • wydatki nielimitowane – możliwe jest odliczenie całej kwoty wydatku;
 • wydatki limitowane – możliwe jest odliczenie kwoty, która uwzględnia dany limit. 

Ulga rehabilitacyjna – wydatki nielimitowane

Do wydatków nielimitowanych zalicza się:

 • wyposażenie mieszkania lub budynku mieszkalnego na potrzeby osoby z niepełnosprawnością;
 • przystosowanie auta;
 • zakup, naprawę lub najem sprzętu medycznego
 • zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji i ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb, które wynikają z niepełnosprawności;
 • zakup materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb, które wynikają z niepełnosprawności;
 • płatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
 • odpłatność za pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowegozakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym;
 • płatność za pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia, który przebywa z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej,
 • odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne;
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
 • odpłatny przewóz.

Ulga rehabilitacyjna – wydatki limitowane

 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – odliczenie przysługuje w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
 • utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej – można odliczyć kwotę nieprzekraczającą 2.280 zł w roku podatkowym; 
 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2 280 zł.
 • zakup leków – w odniesieniu do tych wydatków odliczyć można kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo.  

Jak odliczyć ulgę rehabilitacyjną?

Odliczenie przeprowadzane jest w zależności od formy opodatkowania. Ulgę rehabilitacyjną możesz odliczyć od: 

 • dochodu, który jest opodatkowany według skali podatkowej;
 • przychodu, który jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencyjnych.

Pamiętaj, że odliczenia możesz dokonać tylko na podstawie odpowiedniej dokumentacji poniesionych wydatków. Możesz w tym celu wykorzystać fakturę lub rachunek. Jeśli chcesz skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, to do zeznania rocznego dołącz załącznik PIT/O i wypełnij punkt 3. w części B.

*Skorzystaj z pomocy profesjonalnych prawników, decydując się na poradę prawną online.