Przywrócenie do pracy – kiedy jest możliwe? 

Przywrócenie do pracy jest możliwe w sytuacji, gdy doszło do nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umowy (stosunku pracy). Pracownik, który został niesłusznie zwolniony, może ubiegać się nie tylko o przywrócenie na utracone stanowisko, ale i o stosowne odszkodowanie

Kiedy mowa o bezprawnym zwolnieniu?

Do rozwiązania stosunku pracy w sposób niezgodny z prawem dochodzi wtedy, gdy nie jest ono zgodne z przepisami Kodeksu pracy. Takim działaniem jest np. niezachowanie okresu wypowiedzenia, mimo że jest ono zawarte w danej umowie. 

Procedura przywrócenia do pracy następuję zawsze, gdy pracownik złoży taki wniosek – musi to jednak zostać uwzględnione przez sąd.

Przywrócenie do pracy – sprawa sądowa w toku 

Przywrócenie do pracy funkcjonuje na podstawie prawomocnego orzecznictwa sądu. Może zdarzyć się jednak tak, że powrót do miejsca pracy odbędzie się dość szybko – nawet podczas trwania postępowania sądowego, nim zostanie wydany prawomocny wyrok. Przepisy przewidują sytuacje, w której sąd nakłada na pracodawcę obowiązek udostepnienie pracownikowi miejsca pracy, dopóki sprawa nie zostanie rozpatrzona. Może to działać w ten sposób, nawet jeśli finalnie takie warunki nie będą korzystne dla poszkodowanego – wtedy też traci on zatrudnienie z dniem uprawomocnienia się wyroku. 

Przywrócenie do pracy – pozostanie bez pracy 

Przywołana wyżej wizja jednak niezbyt często ma miejsce w rzeczywistości. Do ponownego zatrudnienia dochodzi najczęściej dopiero wtedy, gdy wyrok się uprawomocni. To oznacza, że w praktyce pracownik może pozostać bez zatrudnienia do czasu decyzji sądu – co wiąże się z tym, że sprawa może trwać nawet kilka lat. A to oznacza, że pracownik przez długi czas nie może korzystać np. ze składek na ubezpieczanie społeczne i zdrowotne

Wedle art. 51 § 1 kp pracownik podejmujący pracę po przywróceniu ma wliczony ten czas bez pracy do okresu zatrudnienia. Pozostawanie bez pracy nie jest traktowane jako przerwa w zatrudnieniu – więc taka osoba ma prawo do uprawnień pracowniczych, ale wyłącznie za okres, w którym sąd przyznał jej wynagrodzenia. 

Przywrócenie do pracy a uprawnienia 

Przywrócenie do pracy musi być związane z koniecznością zagwarantowania pracownikowi takich samych warunków pracy i płacy, jak miało to miejsce przed bezpodstawnym zwolnieniem. Pracodawca nie ma więc prawa zmniejszyć etatu lub obniżyć wypłacanej pensji. Pracownik musi jednak jak najszybciej zgłosić swoją gotowość do pracy – musi to zrobić w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się wyroku sądu. Jeśli ten termin przeminie, to pracodawca ma już prawo do zaproponowani odmiennych warunków pracy

Pracodawca ma też obowiązek uregulować wszystkie składki pracownika – musi więc zapłacić wszystkie zaległe opłaty na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.