Wymiar urlopu

Prawo do wypoczynku to podstawowe prawo każdego pracownika. Reguluje je Kodeks pracy, niemniej w przypadku pracowników tymczasowych stosuje się przepisy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych.

Każdy pracownik tymczasowy ma prawo do 2 dni urlopu za każdy przepracowany miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika (niezależnie od wymiaru etatu).

Nabywanie prawa do urlopu

W przypadku pracowników tymczasowych prawo do 2 dni urlopu przysługuje po miesiącu pozostawania do dyspozycji pracodawcy. Wymiar urlopu pracowników tymczasowych nie jest przeliczany na godziny.

Pojawiają się jednak sytuacje, kiedy pracownik zatrudniony jest kilkukrotnie przez tę samą agencję pracy i kierowany do pracodawców na okres krótszy niż miesiąc. W takim przypadku należy wszystkie te okresy zsumować – nawet jeśli między nimi pojawiła się przerwa.

Należy jednak pamiętać, że jeśli pracownik tymczasowy zatrudniony jest przez kilka agencji, to nabywa on prawo do urlopu osobno w każdej z nich.

Zasady udzielania urlopu

Urlopu należy udzielić pracownikowi tymczasowemu podczas dni, w których wykonuje on swoją pracę. Niezależnie od wymiaru pracy, systemu czasowego i przepracowanych godzin.

Za udzielenie i prawidłowe rozliczenie urlopu odpowiada agencja pracy tymczasowej. To ona także jest odpowiedzialna za wypłacenie ekwiwalentu, jeśli pracownik nie wykorzystał urlopu.

Urlop „na żądanie” dla pracownika tymczasowego

Jeśli pracownik tymczasowy pracuje dla pracodawcy przez co najmniej 6 miesięcy, to przysługuje mu tzw. urlop „na żądanie”. Pracownik ma do wykorzystania 4 dni „urlopu na żądanie”. Ci pracownicy, którzy pracują krócej niż 6 miesięcy, nie mają prawa do urlopu „na żądanie”. Ta forma urlopu oczywiście jest udzielana na cały dzień.

Wynagrodzenie za urlop

Jak już wspomniano, urlop dla pracownika tymczasowego nie jest przyznawany według godzin, ale już wynagrodzenie za urlop wypłacane jest wedle godzin.

Wysokość wynagrodzenia to iloraz pomnożonego wynagrodzenia za jedną godzinę pracy z liczbą godzin przypadających w czasie wolnym od pracy w dniach, w których pracownik tymczasowy wykonywałby pracę.

Każdy pracownik ma prawo do urlopu, niezależnie od tego, w jakiej formie został zatrudniony. W przypadku pracowników tymczasowych wygląda to zgoła inaczej w porównaniu np. do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Po przepracowaniu pełnego miesiąca pracownik tymczasowy ma prawo do 2 dni urlopu. Jeśli pracujesz dla agencji pracy tymczasowej, a masz kłopoty z urlopem, to nie warto zastanawiać się samemu nad rozwiązaniem. Lepiej skorzystaj z pomocy prawnik.