Tryb przekształcenia

Na wstępie należy zaznaczyć, że przekształcenia można dokonać na dwa sposoby:

  1. Przekształcenie wedle Kodeksu spółek handlowych.
  2. Stworzenie nowej spółki z o.o. i wniesienie przez przedsiębiorcę jego przedsiębiorstwa w formie aportu.

Pierwszy sposób może być bardziej skomplikowany. Jednak biorąc pod uwagę to, że się kontynuuje działalność, staje się on korzystniejszy.

Podjęcie czynności prawnych

Jeśli chcemy dokonać przekształcenia, to musimy podjąć odpowiednie działania prawne. Postępując wedle zasad Kodeksu spółek handlowych, potrzebne są następujące rzeczy:

  1. sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy z załącznikami i opinią biegłego rewidenta.

*W tym: projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorstwa; projekt aktu założycielskiego (statutu); wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego; sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu;

  1. złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
  2. powołania członków organów spółki przekształconej;
  3. zawarcia umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej;
  4. dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Po dopełnieniu formalności przedsiębiorca „przestaje istnie”, ale jego sprawy przechodzą do spółki z o.o. wpisanej do KRS.

Kwestia umów

W przypadku tej formy przekształcenia przedsiębiorstwa nie ma konieczności tworzenia i podpisywania nowych umów. Nowa spółka nie jest zobowiązana do tworzenia także wszelkiego rodzaju aneksów.

Korzyści płynące z przekształcenia

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej może nieść wiele korzyści:

  • możliwości finansowania – choć spółka może być jedno osobowa, to każdym momencie możemy dopuścić do niej osoby trzecie, które staną się wsparciem finansowym;
  • ograniczenie odpowiedzialności – wspólnik nie ponosi odpowiedzialności, a prezes ponosi ograniczoną odpowiedzialność;
  • sprawniejsze zarządzanie biznesem – większy porządek i oddzielenie od majątku spółki od majątku prywatnego wspólników.

W przypadku przekształcenia należy wymienić przede wszystkim większe koszty prowadzenia biznesu.

Przekształcenie JDG w spółkę kapitałową dla wielu przedsiębiorców może być zbawiennym krokiem. Z pewnością do tego rozwiązania skłania przewaga korzyści nad wadami. Ale najlepiej takie decyzje podejmować na podstawie rzetelnego i profesjonalnego poradnictwa prawniczego.