Wnioski o stawiennictwo

Na wniosek żołnierza rezerwy wojskowy komendant uzupełnień może udzielić informacji o przewidywanym powołaniu w danym roku kalendarzowym. Taka zasada nie ma pokrycie, gdy żołnierz rezerwy jest powoływany na ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

Powołania na ćwiczenia wojskowe dokonuje wspomniany komendant uzupełnień. Informacja o powołaniu powinna być przekazana żołnierzowi rezerwy nie później niż 14 dni przed dniem stawienia się do czynnej służby wojskowej określonym w karcie powołania.

Gdzie odbywają się ćwiczenia dla rezerwistów?

Miejscem odbywania ćwiczeń wojskowych są jednostki wojskowe i związki organizacyjne. Żołnierze rezerwy mogą również odbywać ćwiczenia w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub nadzorowanych przez Ministra wykonujących zadania w zakresie spraw mobilizacyjnych.

Czas trwania ćwiczeń wojskowych

Ćwiczenia wojskowe na szczeblu szeregowym lub w stopniu podoficerskim zalicza się do łącznego czasu ćwiczeń wojskowych ustalonego dla chorążych i oficerów. Ćwiczenia wojskowe nie mogą przekraczać łącznie dziewięćdziesięciu dni w ciągu roku.

Rezerwiści mogą odbywać ćwiczenia wojskowe trwające do dwudziestu czterech godzin nie więcej niż trzy razy w roku – pozostałe ćwiczenia raz w roku. Niezależnie od wspominanych ćwiczeń żołnierze rezerwy mogą odbywać nie więcej niż jeden raz w roku ćwiczenia prowadzone w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych. W przypadku, gdy w grę wchodzi zapewnienie obrony lub bezpieczeństwa państwa, Rada Ministrów może przedłużyć czas trwania ćwiczeń maksymalnie do sześciu miesięcy w ciągu roku.

Żołnierze rezerwy mogą odbyć:

  • Ćwiczenia wojskowe przez łącznie 12 miesięcy – wyszkoleni szeregowi do 40 roku życia;
  • Ćwiczenia wojskowe przez łącznie 15 miesięcy – podoficerowie do 40 roku życia;
  • Ćwiczenia wojskowe przez łącznie 18 miesięcy – oficerowie do 50 roku życia;
  • Ćwiczenia wojskowe przez łącznie 15 miesięcy – oficerowie do 50 roku życia.

Zwolnienie z ćwiczeń wojskowych

Wiele osób zastanawia się, w jakich przypadkach dochodzi do zwolnienia z odbywania ćwiczeń wojskowych. Żołnierza rezerwy można zwolnić z ćwiczeń w przypadku:

  • trwałej lub całkowitej niezdolności do czynnej służby wojskowej;
  • niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju;
  • wystąpienia jednej z okoliczności, o których mowa w art. 58 ust. 3 i art. 100 ust. 2 ustawy lub § 9 ust. 2;
  • śmierci lub obłożnej choroby najbliższego członka rodziny żołnierza, jeżeli udzielenie urlopu okolicznościowego w tym przypadku jest niewystarczające lub niecelowe,
  • zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.

Sytuacja na Ukrainie jest bardzo napięta i ma wpływ na całą Europę. Jak na razie nie ma powodów do niepokoju, Polska nie znajduje się na celowniku rosyjskiego prezydenta. Jednak już pojawia się wiele informacji o powoływaniu rezerwistów na obowiązkowe ćwiczenia.