Najważniejsze jest dobro dziecka

Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską (obojga rodziców) do momentu osiągnięcia pełnoletności, co reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Gdy dobro dziecka zostaje zachwiane, sąd może zdecydować o zawieszeniu, ograniczeniu, a nawet pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub dwojga rodziców.

Sąd podczas rozstrzygania o władzę rodzicielską, bierze pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka, a nie jego rodziców. Znaczenie mają osobiste predyspozycje rodziców, ich stan emocjonalny oraz więzi z dzieckiem.

Czy rodzice mogą dojść do porozumienia?

Istnieje możliwość przedłożenia przed sądem pisemnego porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej. Sąd przychyla się do porozumienia małżonków, gdy nie narusza ono interesów dziecka. Porozumienie powinno dotyczyć wszelkich kwestii związanych z rodzicielstwem, czyli wychowania i troski o finansowe aspekty życia dziecka. Sąd opiera swoją decyzję o skrupulatne postępowanie dowodowe, a dodatkowo przychylnie patrzy na to, że rodzice mówią jednym głosem.

Brak porozumienia

Dziecko powinno w jak najmniejszym stopniu odczuwać skutki rozwodu. Brak porozumienia nie oznacza od razu, że tylko jeden z rodziców ma prawo do władzy rodzicielskiej nad małoletnim. Najczęściej sąd dąży do tego, aby prawa i obowiązki rodzicielskie dotyczyły obojga rodziców.

Sąd ma możliwość wysłuchania małoletniego, aby decyzja w sprawie władzy rodzicielskiej była bardziej precyzyjna. Przesłuchanie nieletniego determinuje jednak jego zdrowie i stopień dojrzałość, które są poddawane ocenie przez lekarzy.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Sąd może ograniczyć władzę rodzicielską, jednemu z rodziców, do określonych uprawnień względem małoletniego. Należy zaznaczyć, że ograniczenie władzy rodzicielskiej za sprawą postepowania rozwodowego, nie jest tożsame z ograniczeniem przez sąd opiekuńczy w sytuacji zagrożenia dobra dziecka.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może dotyczyć:

  • określenia czasu i miejsca widywania się z dzieckiem,
  • ograniczenia obowiązków oraz decyzyjności w sprawach dot. miejsca pobytu dziecka, leczenia, kształceniem,
  • kwestii zgody drugiego rodzica – rodzic posiadający pełnie władzy, ma decydujący głos w jakichkolwiek ważnych sprawach związanych z małoletnim.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej może dotyczyć jednego bądź obojga rodziców. Sąd ucieka się do takiej decyzji, jeśli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w zaniedbują swoje obowiązki rodzicielskie. Do konkretnych przyczyn pozbawienia władzy rodzicielskiej należy, m.in.:

  • agresywne zachowanie jednego lub obojga rodziców,
  • przestępcza działalność rodzica i/lub nakłanianie dziecka do łamania prawa,
  • nadużywanie alkoholu i innych środków odurzających,
  • celowe i złośliwe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego.

Kontakty z dzieckiem

Prawo do podtrzymywania kontaktów z małoletnim jest uprawnieniem odrębnym od władzy rodzicielskiej. Kontakty mogą być utrzymywane nawet, gdy orzeczono o pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga małżonków.

Regulacji podlegają kontakty rodzica i dziecka, którzy nie mieszkają razem. Obejmują one takie kwestie, jak odwiedziny, korespondencja czy zabieranie dziecka poza miejsce zamieszkania. Wyrok w sprawie kontaktów z dzieckiem powinien jasno określać formę spotkań i komunikacji. Ich systematyczność uzależniona jest od wieku dziecka i jego potrzeb.

Dziecko objęte jest władzą rodzicielską do osiągnięcia pełnoletności. Podczas rozprawy rozwodowej sąd zwraca uwagę przede wszystkim na dobro dziecka. Jeżeli istnieją ku temu przesłanki, to sąd może ograniczyć lub pozbawić jednego czy obojga rodziców władzy rodzicielskiej. Niezależnie od decyzji w tej sprawie, rodzice mają prawo do kontaktów z dziećmi, gdyż te kwestię reguluje odrębne prawo. 

To już ostatni artykuł z cyklu wpisów o postepowaniu rozwodowym. Dajcie znać w komentarzach, jakie kolejne cykle powinniśmy poruszyć na blogu.