Umowa z bankiem

Zgodnie z przepisami umowa osoby fizycznej, która nie ma rachunku bankowego powiązanego z działalnością gospodarczą, wygasa w dniu śmierci. W przypadku, gdy nikt nie poinformuje banku o śmierci klienta, to konto wygaśnie po 5 latach od ostatniej operacji. 

Konto bankowe a dziedziczenie

Środki zgromadzone na koncie bankowym podlegają dziedziczeniu. Może być jednak inaczej w momencie, gdy właściciel rachunku pozostawił, tzw. dyspozycję wkładem na wypadek swojej śmierci, zwaną potocznie „zapisem bankowym”. Taka dyspozycja pozwala na wyznaczenie osoby, która dziedziczy środki z rachunku – później bank ma obowiązek wypłacić pieniądze właśnie tej wskazanej osobie. W zapisie bankowym można ująć bliskie osoby – rodziców,małżonkówdzieci lub rodzeństwo

Istotne jest to, że wypłacana kwota nie może przekroczyć dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

Konto bankowe a spadek

Środki zgormadzone na rachunku bankowym nie wchodzą w skład spadku po zmarłym, zatem pozostają one poza zasięgiem spadkobierców. Uprawnionymi do nich będą osoby, dziedziczące po spadkodawcy, bez znaczenia czy dziedziczenie odbywa się na podstawie przepisów ustawowych czy testamentowo. 

Dostęp do konta

Jeśli chcesz zdobyć dostęp do konta zmarłego, musisz okazać prawomocny odpis postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (lub posiadać wpis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia – od notariusza). Te dokumenty potwierdzają, to że dana osoba jest spadkobiercą. 

Istnieje jednak wyjątek od tego – zgodnie z odpowiednimi zapisami bank jest zobowiązany do wypłacania środków na koszty pogrzebu zmarłego właściciela konta bankowego. Osoba, która, chce ubiegać się o takie środki, musi przedstawić dowody poniesionych kosztów pogrzebowych.

Skorzystaj z pomocy profesjonalnych prawników, decydując się na poradę prawną online