Niezbędne dokumenty, które musi posiadać cudzoziemiec

Cudzoziemcy spoza UE i EOG mogą legalnie podjąć pracę na terytorium Polski, jeżeli posiadają jednolitą wizę Schengen, wizę krajową oznaczoną kodem „06” lub wizę tymczasową. Dodatkowo cudzoziemcy zobligowani są do posiadania jednego z niżej wymienionych dokumentów:

  • zezwolenie na pracę w Polsce,
  • zezwolenie na pracę sezonową,
  • zaświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, wpisane do ewidencji oświadczeń,
  • zaświadczenie o wpisie wniosku i wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków.

Każdy pracodawca ma obowiązek sprawdzić, czy cudzoziemiec posiada ważny tytuł pobytowy (tj. wizę), który uprawnia do wykonywania pracy na terytorium Polski. Ponadto pracodawca jest zobowiązany do przechowywania kopii dokumentów pobytowych przez cały okres zatrudnienia cudzoziemca.

Wizy zezwalające na podjęcie pracy w Polsce

Cudzoziemiec może ubiegać się o wizę w polskim konsulacie, w kraju tymczasowego lub stałego pobytu. Aby podjąć legalną pracę na terenie Polski, obcokrajowcy mogą otrzymać następujące wizy:

  • jednolita wiza Schengen – dotyczy ona wszystkich państw należących do strefy Schengen i uprawnia do pobytu na terenie każdego z tych państw. Długość pobytu nie może być dłuższa niż 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Możliwe jest również otrzymanie wizy Schengen z ograniczoną terytorialnością, która jest ważna tylko na terytorium jednego lub kilku, ale nie wszystkich państwa strefy Schengen.
  • wiza typu „D” – wiza ta uprawnia do ciągłego pobytu lub kilku następujących po sobie pobytów na terenie Polski, które łącznie trwają dłużej niż 90 dni i nie dłużej niż rok. Wiza typu „D” zezwala na poruszanie się po innych państwach strefy Schengen, bez konieczności uzyskiwania wiz od poszczególnych państw należących do tej strefy.

Zezwolenia pobytowe dla cudzoziemców spoza UE i EOG

Zezwolenia na pobyt cudzoziemców w Polsce mają zarówno charakter tymczasowy, jak i stały. Przyzwolenie na stały pobyt wydawane jest na podstawie art. 195 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach i umożliwia podjęcie pracy w Polsce na czas nieokreślony. Zezwolenia tymczasowe wydawane są maksymalnie na 3 lata z możliwością przedłużenia lub ze względu na pracę sezonową na okres 9 miesięcy.

Cudzoziemcy mogą otrzymać również zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Aby otrzymać taki dokument, obcokrajowiec musi przebywać na terytorium polski legalnie i nieprzerwanie przez minimum 5 lat. Ponadto musi posiadać źródło stabilnego i regularnego dochodu, mieć ubezpieczenie zdrowotne oraz znać język polski, co należy odpowiednio potwierdzi poprzez egzamin językowy.

Coraz więcej cudzoziemców przybywa do Polski w celach zarobkowych. Nie są to tylko mieszkańcy sąsiednich państw czy tych należących do UE, dlatego warto wiedzieć jakie dokumenty są niezbędne do legalnego zatrudnienia. Pracodawcy mają obowiązek sprawdzić, czy cudzoziemiec posiada wizę lub zezwolenie na pobyt tymczasowy.

Zatrudnienie obcokrajowców może rodzić wiele pytań dotyczących regulacji prawnych. Zatem warto zasięgnąć porady prawnej, aby uniknąć przykrych konsekwencji.