Kiedy można rozwiązać umowę za wypowiedzeniem

Pracownik może rozwiązać każdą umowę o pracę. Nie musi on wskazywać powodu i może zrobić to w dowolnym momencie trwania stosunku pracy. W tym celu jednak należy złożyć pisemne rozwiązanie umowy z wypowiedzeniem

Rozwiązanie umowy przez pracownika a pracodawcę – różnica

Różnica polega na tym, że pracownik nie musi ujawniać przyczyny rozwiązania umowy, a pracodawca musi wskazać swój powód. Dotyczy to zarówno umowy na czas próbnyokreślony, jak i nieokreślony

Jeśli umowa zostanie rozwiązana przez pracodawcę, to pracownikowi przysługują dodatkowe dnia wolne na poszukiwanie pracy. Jest to zwykle okres 2 lub 3 dni roboczych w zależności od wymiaru okresu wypowiedzenia. 

Długość okresu wypowiedzenia 

To, ile trwa okres wypowiedzenia, jest zależne od stażu pracy pracownika. W przypadku, gdy staż wynosi:

  • do 6 miesięcy – okres wypowiedzenia to 2 tygodnie;
  • od 6 miesięcy do 3 lat – okres wypowiedzenia to 1 miesiąc;
  • powyżej 3 lat – okres wypowiedzenia to 3 miesiące.

Jeśli pracodawca nie chce, żeby pracownik zrealizował okres wypowiedzenia, to może go zwolnić z tego obowiązku. W takiej sytuacji musi złożyć pracownikowi pisemne zawiadomienie, w którym to wykaże. To jednak nie zwalnia pracodawcy z zapłacenia za czas trwania okresu wypowiedzenia. 

Co musi zawierać rozwiązanie umowy o pracę?

  • miejscowość i data sporządzenia;
  • dane pracownika – imię, nazwisko, adres, numer telefonu;
  • dane pracodawcy;
  • tytuł;
  • informacje o szczegółach umowy – data zawarcia, strony umowy, numer umowy, okres wypowiedzenia;
  • podpis pracownika;
  • data wpłynięcia pisma i podpis strony, która je przyjmuje.

Skorzystaj z naszej bazy pism! Pobierz wzór rozwiązania umowy o pracę z okresem wypowiedzenia: