Instytucja obowiązana

Nowelizacja ustawy wprowadziła zmiany w definiowaniu instytucji obowiązanej. Jest to podmiot zobowiązany do wykonywania obowiązków nałożonych przez ustawę o AML (czyli o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu). Według nowelizacji instytucje obowiązane muszą zajmować się identyfikacją i weryfikacją transakcji, które mogą budzić podejrzenia. Instytucje obowiązane nie dotyczą tylko banków, ale także notariuszy, radców prawnych, adwokatów czy pośredników w obrocie nieruchomości.

Biura rachunkowe dołączają do instytucji

Instytucją obowiązaną stają się również firmy, które działają na gruncie usług, takich jak sporządzanie deklaracji, udzielanie porad, prowadzenie ksiąg podatkowych itp. Tym samym biura rachunkowe również będą jawić się jako instytucje obowiązane od 31 lipca br. Do ich nowych zadań należeć będzie np. identyfikacja realnych beneficjentów firm – czyli osób, mających realny wpływ na klienta. Beneficjentem rzeczywistym może być każda osoba fizyczna, sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem (musi ona posiadać uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych).

Zapobieganie praniu pieniędzy

Poszerzenie zasięgu instytucji obowiązanych, ma na celu jak najszybsze wykrywanie nieprawidłowości na różnych płaszczyznach. Wprowadzenie nowych instrumentów nadzorczych i procesowych ma ulepszyć proces ścigania i niwelowania oszustw, takich jak pranie pieniędzy.

Szereg procedur

Nowelizacja ustawy AML wprowadza dość szerokie spektrum procedur dla instytucji obowiązanych:

  • stworzenie wewnętrznej procedury,
  • stosowanie określonych środków bezpieczeństwa finansowego,
  • wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków w zakresie AML,
  • regularne odbywanie szkoleń,
  • stosowanie określonych środków bezpieczeństwa finansowego,
  • wprowadzenie zasad kontroli wewnętrznej,
  • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji potwierdzającej wykonanie obowiązków.

Warto nadmienić, że niedopełnienie obowiązków, może zakończyć się nałożeniem kary finansowej na biuro rachunkowe. Pierwszoplanowym obowiązkiem jest wprowadzenie wewnętrznej procedury, dostosowanej odpowiednio do charakteru działania instytucji obowiązującej.

Ocena ryzyka

Nowe przepisy stawiają spory nacisk nie tylko na wprowadzenie określonych procedur, ale i na stosowanie ich. Instytucje obowiązane są niejako zobligowane do skrupulatnego prześwietlania swoich klientów. Najistotniejsza jest kontrola nad transakcjami i zdobycie jak najszerszej wiedzy o danym kliencie. Instytucje obowiązane powinny zgłaszać nieprawidłowości i podejrzenia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, wprowadza dość istotne zmiany. Nowe przepisy mają usprawnić kontrolę transakcji oraz przepływ pieniędzy w obiegu gospodarczym. Biura rachunkowe trafiły do grona instytucji obowiązanych, tym samym muszą stawić czoła nowym procedurom, aby nie narazić się na finansowe kary.