Zakaz zbliżania się od policjanta 

Od 15 sierpnia 2023 r. to policjant może wydać zakaz zbliżania się w rozumieniu norm zapisanych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Takie same uprawnienia ma żandarm wojskowy. 

Zakaz zbliżania się w rozumieniu prawnym 

Zakaz zbliżania się może zostać orzeczony w przypadku osoby, która stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ofiary przemocy domowej. Mowa tutaj dokładnie o jednorazowym lub powtarzającym się umyślnym działaniu wykorzystującym przewagę fizycznąpsychiczną albo ekonomiczną, co narusza prawa drugiej osoby. Definicja obejmuje również czyny naruszające godnośćnietykalność cielesną lub seksualną, naruszenie prywatności i poniżanie. W przypadku któregokolwiek z czynów policjant może zakazać oprawcy zbliżania się do ofiary. 

Zakaz kontaktu – w jakich przypadkach?

Istnieje również możliwość orzeczenie zakazu kontaktu. Stosuje się go w takich samych przypadkach jak zakaz zbliżania się. Zakaz kontaktu obejmuje nie tylko kontakty osobiste, ale także te za pośrednictwem Internetu (w tym mediów społecznościowych), poczty i maila

Zakaz wstępu – kiedy?

Można również wystąpić o zakaz wstępu. Przyda się on w przypadku ofiar przemocy, które uczęszczają do placówek oświatowychsportowych i do pracy. Policjant może wydać zakaz wstępu, jeśli życie i zdrowie ofiar jest zagrożone. Nie działa to jednak w przypadku, gdy oprawca też jest zatrudniony w danym miejscu pracy bądź uczy się w placówce. 

Wszystkie zakazy jednocześnie 

Wszystkie opisane wyżej zakazy mogą być stosowane łącznie w tym samym czasie. To, co jest jednak najważniejsze to czas realizacji. Teraz ofiary otrzymują niezbędną pomoc o wiele szybciej. 

Jak szybko działają przepisy? 

Policjant może nałożyć zakaz już w momencie interwencji – można podjąć takie kroki po zgłoszeniu stosowania przemocy domowej.