Wymeldowanie z pobytu stałego – jak to zrobić?

Meldunek, zgodnie z polskim prawem, to kwestia techniczno-administracyjna. Jest to potwierdzenie stałego bądź tymczasowego miejsca pobytu, niezbędne do celów ewidencyjnych. Wymeldowanie to zakończenie pobytu w danym miejscu. Wiele osób zastanawia się nad tym, jak wymeldować niechcianego lokatora – małżonka, rodzeństwo, czy kogokolwiek innego z lokalu. Zdarzają się sytuacje, gdy nie chcemy, aby dana osoba miała meldunek np. w naszym mieszkaniu. Wyjaśniamy zatem, jak wygląda kwestia wymeldowania bez zgody i wiedzy zameldowanego.

Wymeldowanie bez zgody zameldowanego

Najprościej i najszybciej jest oczywiście wtedy, gdy udajemy się do urzędu z osobą, którą chcemy wymeldować. W takiej sytuacji strony zgodnie informują o chęci wymeldowania, wspólnie dopełniają formalności i sprawa zostaje załatwiona.                            

Sprawy mają się inaczej, gdy dana osoba nie chce wymeldować się z lokalu, mimo że go opuściła. Musimy mieć pewność, że dany lokator się wyprowadził i nie ma zamiaru wrócić, a nie np. wyjechał do sanatorium i wróci po miesięcznym turnusie. Wówczas możemy wymeldować taką osobę bez jej zgody, będzie to jednak działanie wymagające czasu i zaangażowania. Najważniejszym krokiem jest oczywiście złożenie stosownego wniosku.

Kto może złożyć wniosek?

Do osób, które mogą wymeldować lokatora bez jego zgody, należą:

  • właściciel lokalu – musi on wtedy wykazać dowód własności, czyli odpis z księgi wieczystej,
  • najemca bądź dzierżawca – muszą oni jednak swój tytuł prawny poświadczyć np. umową.

Procedura wymeldowania

Gdy wniosek o wymeldowanie zostanie złożony w odpowiednim urzędzie gminy, urzędnicy sprawdzą, czy dany lokator już nie mieszka we wskazanym miejscu. Istotnie jest nie tylko to, czy dana osoba już tylko nie przebywa w lokalu, ale czy towarzyszy jej zamiar stałego związania z nowym miejscem zameldowania. Jeżeli nie ma możliwości kontaktu z lokatorem i nikt nie wie, gdzie ona się znajduje w danej chwili, to urzędnicy muszą przeprowadzić wywiad środowiskowy. Po zbadaniu okoliczności urząd wyda decyzję o wymeldowaniu danej osoby z lokalu (lub tego nie zrobi, jeśli zaistnieją takie przesłanki).

Wymeldowanie przez Internet

Można podjąć działanie wymeldowania bez wychodzenia z domu – za pośrednictwem Internetu. Platforma ePUAP daje taką możliwość, ale trzeba wcześniej założyć profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany.

W platformie ePUAP należy kliknąć opcję Załatw sprawę, co będzie skutkowało przeniesieniem na stronę Profilu Zaufanego, gdzie należy się zalogować do swojego konta. Następnie wyświetli się formularz – konieczne jest uzupełnienie danych, formularz musi zostać zaadresowany do urzędu gminy odpowiedniego dla lokalizacji lokalu. Po kliknięciu opcji Dalej, pozostanie już tylko podpisanie formularza Profilem Zaufanym. Dokument zostanie przesłany, a osoba kierująca formularz otrzyma  elektroniczne urzędowe poświadczenie przedłożenia.

Wymeldowanie w urzędzie gminy

Wymeldowania można dokonać w sposób tradycyjny, czyli w urzędzie gminy. Musimy udać się do urzędu gminy właściwego ze względu na dotychczasowe miejsce zamieszkania lub właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania (tam, gdzie chcemy się zameldować). Do wymeldowania w urzędzie gminy potrzebny jest dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport), a także formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego.

Wymeldowanie lokatora, który nie chce się wymeldować bądź przepadł bez śladu, jest możliwe bez jego zgody. Warto się jednak upewnić, że z pewnością opuścił on dany lokal, a następnie złożyć wniosek o wymeldowanie do odpowiedniego urzędu gminy. Można to zrobić zarówno przez Internet, jak i stacjonarnie – w urzędzie. Urzędnicy zbadają sprawę i wydadzą słuszną decyzję.