Składki zdrowotne obecnie a nowy sposób

Obecnie składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki. To właśnie ta składka jest głównym źródłem przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest ona płatna co miesiąc i do tego niepodzielna.

Ustalona dotychczas stawka – 9%, pozostanie bez zmian, jednak nowelizacja projektu przewiduje kilka zmian. Nowe przepisy będą dotyczyły tychże grup:

  1. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w tym osoby fizyczne korzystające z tzw. ulgi na start, o której mowa w art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162);
  2. osób wykonujących wolne zawody w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, albo z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  3. wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;
  4. osób prowadzących publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz.)

.Wspomniane grupy będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 4,9% – nie może to być mniej niż kwota odpowiadająca 9%. Dotyczy to:

  • minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia roku składkowego, jeżeli składka jest obliczana od miesięcznej podstawy jej wymiaru;
  • iloczynu liczby miesięcy w roku składkowym i minimalnego wynagrodzenia, jeżeli składka jest obliczana od rocznej podstawy jej wymiaru.

Minimalna roczna podstawa wymiaru składki

Od 1 stycznia 2022 roku zmieni się również roczna podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka od dochodu z działalności gospodarczej ustalonego za rok kalendarzowy stanowi dochód za rok kalendarzowy. Podstawa wymiaru składki w nowej wysokości będzie obowiązywała od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego.

Sposób płatności

Składka zdrowotna będzie płatna w każdym miesiącu podlegających ubezpieczeniu. Podstawę miesięczną wymiaru składki stanowi dochód z działalności gospodarczej, który został uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który składka jest opłacana.

Zmiany wprowadzone w składkach zdrowotnych mają wspomóc publiczny system ochrony zdrowia. Choć zmiany nie są kolosalne, to przedsiębiorcy mogą je odczuć – w końcu inflacja drastycznie rośnie. Warto jednak opanować i znać zmiany wprowadzane przez Polski Ład, aby nie narazić się na kłopoty w nowym roku.