Ustanie wspólnoty majątkowej po rozwodzie: majątek wspólny

Do majątku wspólnego dochodzi, kiedy strony zawrą związek cywilny. Z mocy samego prawa dochodzi w tym momencie do wspólnoty majątkowej, nie są wymagane żadne dodatkowe czynności. Majątek wspólny obejmuje przedmioty majątkowe, które zostały nabyte w czasie  trwania związku małżeńskiego. Do wspólnego majątku zaliczymy:

  • wynagrodzenie za pracędochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
  • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
  • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
  • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

W przypadku nabycia rzeczy, która są opłacona częściowo z majątku osobistego, a częściowo ze wspólnego, wchodzą one w skład wspólnoty majątkowej i majątku osobistego danego małżonka.

Jak dokonać podziału majątku wspólnego?

Przede wszystkim trzeba ustalić, co wchodzi w skład majątku wspólnego, a co mieści się w majątku osobistym. Oczywiście w przypadku podziału tylko majątek wspólny jest brany pod uwagę. Do ustania wspólnoty majątkowej można doprowadzić na dwa sposoby, poprzez:

  • umowy podział majątku;
  • sądowy podział majątku.

Ustanie wspólnoty majątkowej po rozwodzie: umowny podział majątku

Pierwsze sposób na ustanie wspólnoty majątkowej to właśnie umowny podział. W tym przypadku strony dochodzą do porozumienia w kwestii podziału majątku, wyrażając podobne zdanie. Rozwodnicy bardzo często decydują się na podział majątku już po procesie rozwodowym (inaczej rozwód może się rozwlec w czasie). Jeśli strony dojdą do porozumienia, to mogą zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego.

Ustanie wspólnoty majątkowej po rozwodzie: sądowy podział majątku

W sytuacji, gdy strony nie potrafią dojść do porozumienia, jedynym rozwiązaniem jest droga sądowa. Sądowy podział majątku może odbyć się przed sądem okręgowym (np. w trakcie trwania postępowania rozwodowego), a także przed sądem rejonowym (gdy dochodzi już tylko do postępowania o podział majątku). Dokonując takiego podziału, bierze się pod uwagę stan majątku z chwili zniesienia wspólnoty majątkowej oraz jego wartość w chwili podziału.

Jakie dokumenty są potrzebne do podziału majątku?

W przypadku, gdy decydujemy się na ustanie wspólnoty majątkowej przez umowę notarialną, będziemy potrzebować:

  • odpisu prawomocnego wyroku rozwodowego;
  • dowodu tożsamości lub paszportu;
  • dokumentów potwierdzających prawo własności poszczególnych składników majątku wspólnego (np. umowy sprzedaży, darowizny, akty własności itd.).

Jeśli ustanie wspólnoty majątkowej toczy się na drodze sądowej, to dopuszcza się przedstawienie planu podziału majątkowego, jeśli strony wyrażają taką chęć. Oprócz tego do pozwu należy dołączyć dowód zapłaty sądowej, która wynosi 300 zł lub 1000 zł. Strony mają możliwość wnioskowania o zwolnienie z opłat sądowych – w całości lub częściowo, wtedy też nie trzeba dołączać potwierdzenia zapłaty.

Procesy o podział majątku to zwykle długotrwałe sprawy, które są trudne. Warto zatem pomyśleć o odpowiedniej pomocy prawnika, który pomoże ci przejść przez cały proces. Nasi eksperci przeprowadzą Cię od A do Z przez cały podział majątku.