Kodeks pracy

Kodeks pracy reguluje przepisy dotyczące urlopu ojcowskiego. Jest to uprawnienie rodzicielskie, które przysługuje wyłącznie ojcu. Mężczyzna nie musi go wykorzystywać – nie ma takiego przymusu.

Należy mieć na uwadze to, że z urlopu ojcowskiego można skorzystać tylko w określonym terminie:

  • do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia lub
  • do upływu 24. miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia. A w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Ile dni urlopu przysługuje w 2021 r.?

Urlop ojcowski wynosi 2 tygodnie. Co istotne są to zawsze 2 tygodnie, niezależnie od tego ile dzieci urodziło się przy jednym porodzie.

Urlop można wykorzystać jednorazowo, czyli spożytkować w całości 14 dni bez przerwy. Istnieje również możliwość rozłożenia go na „dwie części” – po 7 dni.

Czym różni się urlop ojcowski od tacierzyńskiego?

Nie są to pojęcia tożsame, nie należy ich ze sobą mylić. Urlop tacierzyński to część urlopu macierzyńskiego, którą wykorzystuje ojciec. Skorzystanie z urlopu macierzyńskiego przez ojca jest jak najbardziej możliwe. Niemniej pierwsze 14 tygodni musi wykorzystać matka. Zatem ojciec może wykorzystać nawet do 6 tygodni urlopu tacierzyńskiego.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w formie papierowej do pracodawcy, najpóźniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Wniosek o urlop ojcowski powinien zawierać elementy, takie jak:

  • imię i nazwisko pracownika,
  • okres, w którym pracownik chce otrzymać urlop,
  • załączniki niezbędne do udzielenia urlopu.

Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o urlop ojcowski?

Przepisy wymagają, aby pracownik dołączył do wniosku o urlop ojcowski, następujące dokumenty:

  • Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka bądź zagraniczny akt urodzenia,
  • Oświadczenie pracownika zawierające informację, czy korzystał już z urlopu ojcowskiego lub jego części,  
  • Kopia prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka – w przypadku adoptowanego lub przysposobionego dziecka,
  • Kopia prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego (jeśli wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję).

Urlop ojcowski to świetnie rozwiązanie dla świeżo upieczonych rodziców. Nie należy mylić go z urlopem tacierzyńskim, bo są to dwa różne uprawnienia. Warto zaznaczyć, że w czasie trwania urlopu ojcowskiego przysługuje 100% wynagrodzenia pracownika. Zatem ojciec nic nie traci, a może tylko zyskać – spędzić pierwsze dni ze swym dzieckiem. Należy pamiętać, że w czasie trwania urlopu ojcowskiego, pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o prace.