Ulga na złe długi – czym jest?

Ulga na złe długi jest rozwiązanie na odzyskanie podatku od niezapłaconych faktur przychodowych. Można z niej skorzystać w przypadku bycia podatnikiem podatku VAT i podatku dochodowego PIT lub CIT.

Jeśli nie otrzymałeś należności lub jakiejś jej części, to masz prawo zmniejszyć podstawę obliczenia podatku o wartość tej należności lub jej części lub zwiększyć poniesioną stratę. Możesz tego dokonać, w przypadku, gdy minęło 90 dni od upływu terminu płatności określonego w fakturze.  

Jak rozliczyć ulgę na złe długi w VAT?

Rozliczenia ulgi w podatku VAT można dokonać za pomocą korekty podatku niezależnego w Jednolitym Pliku Kontrolnym, kiedy ten stał się nieściągalny. O nieściągalności mówimy, kiedy minęło 90 dni od terminu płatności. Muszą też być spełnione dwa warunki:

  1. Należy być czynnym podatnikiem VAT na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty.
  2. Nie może upłynąć więcej niż 3 lata od wystawienia faktury, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Pamiętajmy, że w przypadku, gdy dłużnik jest podatnikiem zwolnionym z VAT-u lub konsumentem, to musimy spełnić jeszcze jeden dodatkowy warunek.

  1. Wierzytelność musi zostać potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego.
  2. Wierzytelność musi zostać wpisana do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym.
  3. Dłużnik ogłosił upadłość konsumencką.

Ulga a PIT i CIT

W przypadku ulgi PIT i CIT proces działania jest identyczny jak w przypadku VAT-u. Z tą jednak różnicą, że podstawę opodatkowania możesz zmniejszyć o kwotę wynikającą z nieopłaconego przez 90 dni od upływu terminu płatności faktur i umów. Wtedy ulgę należy uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym, uzupełniając druk PIT/WZ.

Aby jednak skorzystać z tej możliwości w przypadku ulgi PIT i CIT, należy spełnić trzy warunki:

  1. Na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składasz zeznanie podatkowe, nie może być w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub likwidacji;
  2. Nie minęły 2 lata (licząc od końca roku kalendarzowego), od kiedy wystawiłeś fakturę lub zawarłeś umowę. Okres ten liczysz od ostatniej czynności, która nastąpiła.
  3. Faktura lub umowa, na którą chcesz naliczyć ulgę, jest zawarta przez podatników, którzy mają przychody opodatkowane w Polsce.

*Skorzystaj z pomocy profesjonalnych prawników, decydując się na poradę prawną online.