Zwolnienie od podatku

Ulga na powrót ma formę zwolnienia od podatku. Według ustawy wolne od opodatkowania będą:

  • przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
  • przychody z umów zlecenia zwartych z firmą,
  • przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskane przez podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z tego powodu podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Kto może z niej skorzystać?

Ulga podatkowa na powrót przeznaczona jest dla osób, które przez minimum 3 lata mieszkały poza granicami Polski. Osoby, które zdecydują się na powrót do ojczyzny i zmianę rezydencji podatkowej, mogą skorzystać z nowej ulgi.

Co daje ulga?

Za sprawą ulgi na powrót Ci, którzy wrócili do kraju, będą płacić niższy podatek dochodowy przez 4 lata od powrotu. W celu skorzystania z ulgi niezbędne będzie uzyskanie dochodów z określonych źródeł – praca, działalność wykonywana osobiście, pozarolnicza działalność gospodarcza lub z praw autorskich czy praw pokrewnych. Istotne jest również posiadanie statusu polskiego rezydenta podatkowego. Wymienione warunki muszą być spełnione we wszystkich latach, w których podatnik będzie korzystać z ulgi.

Jak działa ulga?

Według projektu ustawy to od kwoty podatku należnego za rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana rezydencji podatkowej lub podatku należnego za następny rok podatkowy, zależna będzie wysokość odliczenia.

W pierwszym roku wysokość odliczenia wyniesie 50% podatku należnego za wybrany przez podatnika rok bazowy. W następnym roku będzie to 50% podatku należnego za pierwszy rok stosowania odliczenia, czyli 50% kwoty podatku po odliczeniu „ulgi na powrót” w pierwszym roku.

Jak to będzie wyglądać, gdy podatnik zmieni rezydencję podatkową w 2021 r.? W takim przypadku będzie on mógł stosować odliczenie, rozliczając podatek za 2022, 2023, 2024, 2025 rok.

Warto nadmienić, że z odliczenia można skorzystać niezależnie od tego, czy dochody podatnika opodatkowane są indywidualnie, czy wspólnie z małżonkiem.

Ulga na powrót a ubezpieczenie społeczne

Jeżeli podatnik przez co najmniej pół roku będzie podlegać ubezpieczeniom społecznym w Polsce i złoży odpowiedni wniosek do ZUS-u, to będzie mógł skorzystać preferencji przy opłacaniu składek ZUS.

Ponadto przez 4 lata to budżet państwa będzie opłacał pracownikom i zleceniobiorcom składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składkę na ubezpieczenie chorobowe.

Osoby, które będą mieszkać i prowadzić firmę w Polsce, mogą przez 4 lata płacić tylko połowę składek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne. Jeśli chodzi o składkę na ubezpieczenie chorobowe, to będzie ona finansowana z budżetu państwa.

Ulga na powrót planowo ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r. Co ważne, jej forma nie wpłynie na zmniejszenie świadczeń emerytalnych w przyszłości, po prostu połowę zobowiązań pokryje państwo. Pojawia się jednak dość ważne pytanie – czy ulga na powrót faktycznie do powrotu zachęci? Tego nie wiemy. Na osąd jest jeszcze za wcześnie.