Ulga na dziecko – dla kogo?

Ulgę na dziecko może otrzymać podatnik, który jest rodzicem, opiekunem prawnym lub pełni funkcję rodziny zastępczej, i uzyskał dochody opodatkowane według skali podatkowej. Mowa oczywiście o rezydentach i nierezydentach podatkowych.

Z ulgi nie może skorzystać podatnik, który uzyskuje tylko dochody:

 1. opodatkowane 19% podatkiem liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej;
 2. opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym – ryczałtem ewidencjonowanym/kartą podatkową.

Dodatkowo, podatnik ma prawo w zeznaniu wykazać kwotę przysługującej do odliczenia ulgi, jeśli uzyskuje dochody według skali podatkowej – np. zasiłek chorobowy.

Ulga na dziecko – komu przysługuje ulga?

Od podatku kwotę ulgi prorodzinnej może odliczyć podatnik, jeśli w stosunku do małoletniego dziecka:

 • wykonywał władzę rodzicielską (dzieci własne i przysposobione);
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego – dziecko z nim zamieszkiwało;
 • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą;

Ulga przysługuje również podatnikowi, który utrzymywał pełnoletnie dziecko:

 • bez względu na wiek, pobierające zgodnie z odrębnymi przepisami zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
 • do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświatowy, lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b, lub uzyskiwały przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 (w 2021 r. kwoty 3.089 zł), z wyjątkiem renty rodzinnej.

Odliczenie podatku nie przysługuje, gdy dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej bądź zawarło związek małżeński.

W przypadku, gdy wykonywałeś władzę rodzicielską lub pełniłeś funkcję opiekuna, to przysługuje Ci odliczenie ulgi. Jednocześnie Twoje dochody nie mogą przekroczyć:

 • 112 000 zł w sytuacji, gdy cały rok podatkowy jesteś w związku małżeńskim;
 • 112 000 zł w przypadku samotnych rodziców;
 • 56 000 zł w przypadku, jeśli nie pozostawałeś w związku małżeńskim, w tym również przez część roku;

Pamiętaj, że jeśli wykonywałeś władzę rodzicielską w stosunku do dwójki lub więcej dzieci, to ulga przysługuje niezależnie od wysokości uzyskanych dochodów.

Ulga na dziecko – ile można odliczyć?

Ulga przysługuje w następujących wartościach:

 • na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00zł (co daje rocznie 2 700,00 zł).

Na otrzymanie ulgi szanse ma każdy podatnik, tyle tylko, że musi spełnić wymienione obowiązki. Na stornie rządowej znajdziemy wiele tabelek i rozległe objaśnienia. Jeżeli jednak nie wiesz, czy możesz skorzystać z ulgi, warto zapytać o pomoc prawnika – możesz to zrobić online w szybki i komfortowy sposób.