Świadczenia dla Ukraińców

Obywatel Ukrainy, który przebywa legalnie na terytorium Polski, ma prawo do świadczeń, za sprawą specustawy. Ukraińskie rodziny mają prawo do tzw. świadczeń 500+, 300+, rodzinnego kapitału opiekuńczego, dopłat do żłobka, zasiłków rodzinnych i pomocy społecznej.

Podobnie jak w przypadku polskich obywateli, uchodźcy mogą składać wnioski o świadczenia za pośrednictwem Internetu. 500+ wypłacane jest raz w miesiącu na każde dziecko – niezależnie od stanu majątkowego rodziny. Natomiast 300+ wypłaca się tylko raz w roku.

Zatrudnienie Ukraińców

Nowe zasady traktują o tym, że cudzoziemcy z Ukrainy nie muszą mieć pozwolenia na pracę, aby otrzymać zatrudnienie w Polsce. Istotnie jest jednak to, żeby  pracodawca upewnił się, że uchodźca ma w paszporcie pieczątkę z granicy polsko-ukraińskiej.

Ukraińcy mogą podjąć legalną pracę w Polsce, jeśli pracodawca dający zatrudnienie zgłosi ten fakt do powiatowego urzędu pracy. Musi to zrobić w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez Ukraińca pracy. Pracodawca musi dokonać zgłoszenia za pośrednictwem platformy praca.gov.pl.

Specustawa a oświata

Specustawa reguluje również kwestie dotyczące nauki ukraińskich dzieci w szkole. Oto rozwiązania związane z oświatą:

  • Możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w innych lokalizacjach, niż te przyporządkowane szkole;
  • Na prośbę nauczyciela dyrektor może przydzielić mu godziny ponadwymiarowe – w wymiarze wyższym niż ½ tygodniowego obowiązku wymiaru zajęć;
  • Obywatele Ukrainy będą mogli zostać pomocą nauczyciela, jeśli znają język polski w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym pomoc uczniowi nieznającemu języka polskiego;
  • Nauczyciele mogą podjąć pracę bez jednoczesnego zawieszenia prawa do świadczeń kompensacyjnych;
  • Studenci, którzy doznali skutków wojny, są zwolnieni z opłat za złożenie wniosku do kuratora oświaty o uznanie poziomu wykształcenia w Polsce oraz posiadanie uprawnień do kontynuowania nauki na studniach.

Darowizny jako koszty uzyskanych przychodów

Osoby, które udzielają pomocy uchodźcą, mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci potraktowania dokonywanych darowizn i nieodpłatnych świadczeń jako kosztów uzyskania przychodów. Stworzono do tego konkretne warunki, które podlegają konkretnym regulacjom. Możesz poprosić o pomoc prawnika w tej kwestii, aby dopasować odpowiednie zasady to Twojej sytuacji.

Specustawa ma pomóc Ukraińcom funkcjonować w nowych realiach. Nowe regulacje dotyczą kwestii zatrudnienia, edukacji, czy mieszkania. Dzięki ustawie również Polacy wiedzą, jak prawnie radzić sobie z nową sytuacją.