Specustawą objęła samotne dzieci 

Specustawą z dnia 12 marca 2022 r. przewiduje pomoc samotnym dzieciom z Ukrainy, dając możliwość ustanowienia dla takich opiekuna tymczasowego. Przepisy dotyczą wyłącznie tych dzieci, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy.

Obowiązkiem opiekuna tymczasowego jest reprezentowanie małoletniego, sprawowanie pieczy nad nim i jego majątkiem. W przypadku ważniejszych spraw opiekun zobowiązany jest do pozyskiwania zezwolenia od sądu opiekuńczego.

Kto może zostać opiekunem tymczasowym?

Wedle zasad specustawy opiekunem tymczasowym może zostać:

 • Krewny,
 • Powinowaty,
 • Osób, które składają rękojmie należytego wykonania obowiązków opiekuna.

W przypadku, gdy nie ma możliwości wytypowania nikogo spośród wymienionych osób, ośrodek pomocy społecznej ma wskazać kandydata w ciągu 48h.

Kto może złożyć wniosek o opiekę?

W celu przydzielenia opieki tymczasowej dla dzieci z Ukrainy konieczne jest złożenie wniosku. Może to zrobić:

 • Straż Graniczna,
 • Prokurator;
 • Policja;
 • Wójt, burmistrz, starosta, prezydent miasta, a nawet marszałek województwa;
 • Przedstawiciele organizacji międzynarodowych lub pozarządowych zajmujących się udzielaniem pomocy cudzoziemcom;
 • Osoba sprawująca faktyczną pieczę nad małoletnim.

Co powinno znaleźć się we wniosku?

Ukraińska specustawa wyróżnia następujące elementy, które powinny znaleźć się we wniosku:

 • oznaczenie sądu — powinien być to sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego;
 • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub pobytu albo siedziby, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej;
 • imię i nazwisko małoletniego, jego adres zamieszkania lub pobytu;
 • imiona i nazwiska rodziców oraz nazwisko rodowe matki małoletniego — ewentualnie informacja o tym, że dane nie są znane;
 • płeć małoletniego;
 • data i miejsce urodzenia małoletniego;
 • rodzaj oraz seria i numer dokumentu, stanowiącego podstawę przekroczenia granicy przez małoletniego, jeżeli występuje;
 • imię i nazwisko kandydata na opiekuna tymczasowego, jego datę urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu oraz serię i numer dokumentu tożsamości albo informację o braku kandydata;
 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub pobytu osoby sprawującej faktyczną pieczę nad małoletnim, jeżeli małoletni nie znajduje się pod pieczą kandydata na opiekuna tymczasowego;

Specustawa przewiduje rozwiązania dla samotnych dzieci z Ukrainy, które potrzebują pomocy. Zwykle mówi się o specustawie w kontekście zatrudnienia, nie zapominajmy jednak o dzieciach, które potrzebują pomocy.