Jaka jest wysokość dofinansowania? 

Jak już wspomnieliśmy wcześniej Rehabilitacja 25 plus to program, który pomaga osobom niepełnosprawnym intelektualnie. W roku szkolnym 2022/2023 stwaka osobowa, przypadająca na jednego uczestnika progmaru wynosi 2 500 zł

Od kiedy i do kiedy nabór wniosków?

Nabór wniosków rozpoczął się 16 maja 2022 roku i potrwa do 17 czerwca 2022 roku

Rehabilitacja 25 plus – dla kogo?

Z dofinansowania mogą skorzytsać osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną. Dotyczy to tych osób, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennych. 

Program daje tym osobom możliwość skorzystania ze wsparcia, które obejmuje: 

 • całodzienne usługi opiekuńcze;
 • aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej, zawodowej i społecznej. 

Jakie placówki mogą skorzystać z programu?

O dofinansowanie mogą starać się wszystkie placówki edukacyjne, działające na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Rehabilitacja 25 plus obejmuje podmioty, które prowadzą:

 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy;
 • ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy;
 • szkołę specjalną przysposabiającą do pracy;
 • inną placówkę edukacyjna, w której realizowany jest obowiązek nauki. 

Co zapewnia program Rehabilitacja 25 plus? 

W ramach programu zostaną zapewnione: 

 • udział w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań;
 • usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
 • pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej, a także utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności;
 • udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo;
 • pomoc psychologiczna, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego;
 • działania aktywizujące zawodowo w przypadku absolwentów SPdP;
 • transport.

Gdzie złożyć wniosek? 

Placówki, które chcą skorzystac z Rehabilitacji 25 plus, zobowiązane są do złożenia wniosku w we właściwym dlasiedziby placówki Odziale PFRON. 

Do wniosku trzeba dołączyć projekt wsparcia, który określa:

 • planowaną liczbe beneficjentów, których obejmie program; 
 • zakres świadczonych usług i ich wymiar godzinowy;
 • propozycje dotyczące zaangażowania zasobów kadrowych – należy wyszczególnić liczbę wymaganych pracowników;
 • zestawienie obejmujące roczne koszty związane z planowanym wsparciem, w rozbiciu na koszty bieżące i inwestycyjne.

*Chcesz skorzystać także z innych świadczeń, ale nie wiesz jak? Poproś o pomoc profesjonalnych prawników, decydując się na poradę prawną online