Nowy typ spółki kapitałowej

Od 1 lipca weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych, której owocem jest prosta spółka akcyjna. Z założenia jest ona prostszą formą spółki kapitałowej. Niemniej jednak daleko jej do siostry bliźniaczki innych spółek, jest raczej daleką kuzynką. To co ją różni od pozostałych spółek, to brak kapitału zakładowego. Zamiast tego posiada kapitał akcyjny, który powinien wynosić co najmniej 1 zł. Warto jednak nadmienić, że wartość wspomnianego kapitału nie jest potem ujęta w umowie spółki. Kapitał akcyjny w przypadku PSA jest zatem niezwykle elastyczny.

PSA umożliwia również odejście od dualnego systemu zarządzania. Uosabia ona zadecydowanie system monistyczny – zarządcze i nadzorcze kompetencje wykonuje rada dyrektorów.

Utworzenie PSA

PSA może zostać powołana w każdym celu przez jedną lub więcej osób. Powołanie PSA jest możliwe poprzez zawarcie umowy z zastosowaniem elektronicznego wzorca umowy spółki, dostępnego w systemie teleinformatycznym S24. Umowę w takim przypadku należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem bądź podpisem zaufanym. Alternatywną możliwością jest tradycyjna umowa prostej spółki akcyjnej (wzór dostępny jest na stronie rządowej).

W umowie spółki należy wskazać, m.in. firmę i siedzibę spółki, przedmiot jej działalności, liczbę, serie i numery akcji, związane z nimi uprzywilejowanie, akcjonariuszy obejmujących poszczególne akcje oraz cenę emisyjną akcji.

Wkłady finansowe

Dopuszczalne są wkłady do spółki w dwojakiej formie. W postaci pieniężnej bądź niepieniężnej, mającej formę niezbywalnego prawa o wartości majątkowej lub świadczenia pracy. Idąc tym tropem, akcjonariuszami mogą zostać osoby, które do spółki wnoszą wiedzę lub umiejętności. Dotychczas jedyną możliwością było pokrycie kapitału w formie materialnej. Nowe przepisy dopuszczające umiejętności, doświadczenie czy wiedzę jako realną wartość, mają dostosować spółkę do zmieniających się realiów gospodarczych.

Dematerializacja akcji

Za sprawą powołania prostej spółki akcyjnej wprowadzono dematerializację akcji. Co to oznacza? Akcje imienne i akcje na okaziciela będą funkcjonowały w formie cyfrowej, w systemie teleinformatycznym. Odejście od wariantu papierowego ma umożliwić sprawne identyfikowanie podmiotu uprawnionego z akcji. Takie rozwiązanie ma również przeciwdziałać np. praniu pieniędzy.

Likwidacja PSA

Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w zakresie likwidacji prostej spółki akcyjnej. Uproszczona forma likwidacji PSA nie przewiduje konieczności spieniężania majątku, który posiada spółka. Dopuszcza się uproszczoną formę likwidacji PSA w przypadku, gdy co najmniej jeden z akcjonariuszy (za zgodą sądu rejestrowego) przejmie majątek spółki i odpowiedzialność za jej zobowiązania.

Prosta spółka akcyjna to nowy twór, który budzi wiele kontrowersji. Powstanie PSA miało być sporym ułatwieniem i odpowiedzią na potrzeby współczesnych realiów gospodarczych. Czy jest to odpowiednie rozwiązanie? Zdania są podzielone, ale jedno jest pewne – skuteczność tego rodzaju spółki, ocenimy dopiero za jakiś czas.