Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że nabór wniosków w ramach poddziałania ,,Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, finansowanego z budżetu PROW 2014-2020, rozpocznie się 31 marca 2021 r. Natomiast nabór zakończy się 29 maja bieżącego roku.

Kto może ubiegać się o wsparcie finansowe?

Pomoc finansową w ramach „Premii dla młodych rolników” otrzymają osoby, które:

  • pełnoletnie, a w dniu składania wniosku nie mają więcej niż 40 lat,
  • posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 hektara,
  • posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uzupełnią je przed upływem 36 miesięcy od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy,
  • złożyły biznesplan (dot. rozwoju gospodarstwa) i zdeklarowały jego realizację,
  • rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej przeddzień złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku,
  • najpóźniej w terminie 9 miesięcy, od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, rozpoczną prowadzenie działalności w gospodarstwie o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 000, a nie większej niż 150 000 euro,
  • są obywatelami Unii Europejskiej.

Należy zaznaczyć, że o dofinansowanie nie mogą ubiegać się rolnicy, którym wypłacono pomoc finansową m.in. w ramach programów: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Ile wynosi dofinansowanie?

Pomoc przyznaje się w wysokości 150 000 zł i jest wypłacana w dwóch ratach:

  • I rata wynosi 120 000 zł – rolnik otrzymuje tę część dofinansowania, gdy spełni określone wymagania oraz po złożeniu wniosku o płatność,
  • II rata wypłacana jest w wysokości 30 000 zł – beneficjent otrzymuje tę część po realizacji biznesplanu.

Jak spożytkować dofinansowanie?

Otrzymane pieniądze mogą być przeznaczone na wydatki związane z działalnością w gospodarstwie rolnym lub na przygotowanie produktów rolnych do sprzedaży. Ponadto beneficjent otrzymane środki może przeznaczyć m.in. na kupno nowych maszyn, zakup zwierząt gospodarczych czy zakładanie sadów i plantacji. Ważne, aby pamiętać o tym, że 70 proc. dofinansowania należy zainwestować w środki trwałe.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski, które złożą rolnicy zostaną poddane ocenie punktowej. Dofinansowanie otrzymają beneficjenci, którzy uzyskali minimum 8 punktów w kolejności ustalonej na podstawie kryteriów wyboru.

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć do odpowiedniego, właściwego ze względu na położenie gospodarstwa, dyrektora oddziału regionalnego ARiMR (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). Można zrobić to osobiście bądź za pośrednictwem przesyłki rejestrowanej.

Gdzie znaleźć wnioski?

Wszelkie formularze wniosków o przyznanie pomocy finansowej młodym rolnikom oraz załączniki z instrukcją wypełnienia dokumentów, znajdują się na stornie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Oprócz tego informacje na temat „Premii dla młodych rolników” udzielane są w biurach powiatowych i regionalnych oddziałach ARiMR.