Dwa rodzaje odpowiedzialności materialnej

Wskutek nieodpowiedniego wykonania obowiązków lub niewykonania ich wcale, pracownik ponosi odpowiedzialność materialną względem pracodawcy. Karę ponosi się wedle zasad określonych w przepisach Kodeksu Pracy.

Kodeks pracy wyróżnia dwa rodzaje odpowiedzialności prawnej za wyrządzenie szkody pracodawcy:

  • Odpowiedzialność za mienie powierzone. Występuje ona w przypadku, gdy pracownikowi powierzono mienie pracodawcy (w ramach dodatkowej umowy bądź aneksu).
  • Odpowiedzialność materialna na zasadach ogólnych, czyli obejmująca wszystkich pracowników.

Kiedy dochodzi do odpowiedzialności finansowej?

Z pewnością wielu zastanawia się kiedy dochodzi do odpowiedzialności materialnej na zasadach ogólnych. Powstaje ona z chwilą nawiązania umowy z pracodawcą.

Powodem odpowiedzialności finansowej na ogólnych zasadach są:

  • wina pracownika,
  • przyczynowy związek między popełnionym naruszeniem obowiązków pracowniczych a szkodą,
  • przyczynienie się do szkody pracodawcy,
  • naruszenie pracowniczych obowiązków.

Na kim spoczywa obowiązek udowodnienia winy?

Obowiązek udowodnienia szkody i winy pracownika spoczywa wyłącznie na pracodawcy. Również ten ostatni wykazuje wysokość szkody do jakiej doszło. Niemniej pracownik, który dołożył wszelkich starań do wykonania swoich obowiązków, a mimo to dopuścił się wyrządzenia szkody wobec pracodawcy, nie ponosi za nią odpowiedzialności finansowej.

Wysokość pokrycia szkody

Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody. Aczkolwiek nie może ono przewyższać trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika przysługującego mu w dniu szkody. W przypadku, gdy pracownik umyślnie przyczynił się do krzywdy pracodawcy, jest on zobowiązany do naprawienia jej w pełnej wysokości.

Jeśli chodzi o odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi, to odpowiada on w pełnej wysokości. W tym za rzeczywistą szkodę i utracone korzyści, które poniósł pracodawca. Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone warunkuje odpowiednie powierzenie mienia oraz powstanie szkody w tymże mieniu.

To umowy między pracodawcą a osobą zatrudnianą regulują zakres obowiązków pracownika. Nie ma potrzeby do sporządzania oddzielnych umów czy aneksów, by utworzyć odpowiedzialność finansową na zasadach ogólnych. Bowiem powstaje ona z chwilą zawiązania umowy. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Państwowa Inspekcja Pracy. W arto w takich sytuacjach skonsultować się z prawnikiem.

Co myślicie o funkcjonowaniu odpowiedzialności materialnej pracownika? Podzielcie się koniecznie swoją opinią w komentarzach.