Odpowiedzialność finansowa ma dwa rodzaje

Pracownik może ponieść odpowiedzialność finansową wobec pracodawcy w wyniku niewłaściwego wykonania swoich obowiązków lub ich całkowitego zaniedbania. Sankcje są nakładane zgodnie z postanowieniami zawartymi w przepisach Kodeksu pracy.

W Kodeksie pracy można znaleźć dwie różne formy odpowiedzialności prawnej za spowodowanie szkody pracodawcy:

  • odpowiedzialność za mienie powierzone. Występuje ona w przypadku, gdy pracownikowi powierzono mienie pracodawcy (w ramach dodatkowej umowy bądź aneksu).
  • odpowiedzialność materialna na zasadach ogólnych, czyli obejmująca wszystkich pracowników.

Kiedy dochodzi do odpowiedzialności finansowej?

Bez wątpienia wiele osób pyta się, kiedy ma miejsce odpowiedzialność finansowa na ogólnych zasadach. Takie zobowiązanie powstaje w momencie zawarcia umowy z pracodawcą.

Powodem odpowiedzialności finansowej na ogólnych zasadach są:

  • wina pracownika,
  • przyczynowy związek między popełnionym naruszeniem obowiązków pracowniczych a szkodą,
  • przyczynienie się do szkody pracodawcy,
  • naruszenie pracowniczych obowiązków.

Kto jest odpowiedzialny za udowodnienie winy?

Jedynie pracodawca jest zobowiązany do udowodnienia zarówno szkody, jak i winy pracownika. Pracodawca określa również rozmiar spowodowanych szkód. Niemniej jednak pracownik, który włożył wszelkie wysiłki w wykonywanie swoich obowiązków, a mimo to wyrządził szkodę pracodawcy, nie jest obarczany odpowiedzialnością finansową za tę szkodę.

Wysokość pokrycia szkody

Kwota odszkodowania jest obliczana na podstawie wielkości spowodowanej szkody, jednak nie może przekroczyć trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika otrzymywanego w dniu, w którym szkoda wystąpiła. Jeśli pracownik działał umyślnie w sposób, który przyczynił się do krzywdy pracodawcy, musi on naprawić szkodę w pełnej wysokości.

Jeśli idzie o odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi, to pracownik odpowiada w pełnej wysokości, obejmując zarówno rzeczywiste straty, jak i utracone korzyści, które poniosła strona pracodawcy. Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone zależy od właściwego powierzenia mienia i wystąpienia szkody w tym mieniu.

Zakres obowiązków pracownika jest regulowany przez umowy zawierane między pracodawcą a pracownikiem. Nie ma konieczności tworzenia osobnych umów ani aneksów w celu ustanowienia ogólnej odpowiedzialności finansowej. Ta odpowiedzialność powstaje automatycznie wraz z zawarciem umowy. Dodatkowe informacje w tej kwestii można uzyskać od Państwowej Inspekcji Pracy, a w przypadku wątpliwości zawsze warto skonsultować się z prawnikiem.