Zmiany w selektywnej zbiórce

Zarządzanie odpadami komunalnymi to nie lada wyzwanie dla wielu gmin w Polsce. Dotychczasowe nowelizacje nie pomogły w rozwiązaniu problemów, przed którymi stają gminy.

Nowe regulacje, tzw. ustawy śmieciowej, rozszerzają obowiązki selektywnej zbiórki na wszystkich wytwórców odpadów komunalnych. Nowe obowiązki obejmują wszystkie podmioty wytwarzające odpady – niezależnie od tego, czy są to właściciele danej nieruchomości.

Nowelizacja ustawy przewiduje wprowadzenie systemu indywidualnego rozliczania segregowania odpadów w przypadku budynków z wieloma lokalami. Aby skorzystać z takiego rozwiązania, właściciel nieruchomości musi zapewnić techniczne możliwości identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach. Ponadto rada gminy musi sporządzić stosowną ustawę.

Nowe zasady uznania produktów ubocznych

Dotychczas uznanie za produkt uboczny następowało w ramach uznaniowości. Niemniej już od 1 stycznia 2022 roku jest ono następstwem z mocy prawa, muszą zostać jednak spełnione warunki ogólne – odnoszące się do wszystkich rodzajów odpadów oraz warunki szczegółowe.

Do warunków ogólnych zaliczymy:

  • dalsze wykorzystywanie przedmiotu lub substancji jest pewne;
  • przedmiot lub substancja mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez dalszego przetwarzania – innego niż normalna praktyka przemysłowa;
  • przedmiot lub substancja są produkowane jako integralna część procesu produkcyjnego;
  • przedmiot lub substancja spełniają wszystkie istotne wymagania, w tym prawne, w zakresie produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, dla określonego wykorzystania danego przedmiotu lub danej substancji i wykorzystanie takie nie doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko, życie lub zdrowie ludzi.

Nowe uprawnienia gmin

Dzięki nowym przepisom rada gminy może podjąć uchwałę o pokrycie części kosztów gospodarczych odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest to możliwe, gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Takie działania można również podjąć w momencie, kiedy celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości.

Nowe przepisy zaczęły obowiązywać z rozpoczęciem się nowego roku kalendarzowego. Według prognoz od 2035 roku na składowiskach będzie można składować nie więcej niż 10% odpadów komunalnych.