Projekt prezydencki i poselski

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 230 posłów. Uchwalona nowelizacja jest w zasadzie efektem dwóch projektów: prezydenckiego i poselskiego. Ten pierwszy dotyczył wyłącznie zasad działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach i przedszkolach.

Projekt poselski zawiera także dodatkowe kwestie, które dotyczą, m.in.: 

  • zwiększenia nadzoru pedagogicznego nad szkołami niepublicznymi, 
  • zmian w edukacji domowej, 
  • zapisy dotyczące działalności oddziałów przygotowania wojskowego, 
  • tworzenia filii szkół artystycznych, 
  • powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki, 
  • odwołania dyrektora.

Podjęto decyzję, że wiodącym projektem będzie ten poselski

Lex Czarnek 2.0 – co się zmieni?

Projekt przewiduje następujące zmiany: 

  • Opinie wydaną przez radę szkoły/placówki lub radę rodziców mają poprzedzić konsultacje przeprowadzone przez nią wśród rodziców. Dopiero po tych konsultacjach rada może wydać swoją opinię. 
  • Dyrektor musi przekazać kuratorowi oświaty materiały wykorzystywane przez stowarzyszenie lub organizację do realizacji programu zajęć oraz pozytywną opinię rady. Musi to zrobić nie później niż dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć. Kurator ma 30 dni na wydanie swojej opinii. 
  • Opinia kuratora zadecyduje, czy określona organizacja lub stowarzyszenie będzie mogło przeprowadzić w szkole lub przedszkolu zajęcia.
  • Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał także pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub zgody samego pełnoletniego ucznia.

Zmiany w edukacji domowej

W nowelizacji nie zabrakło również zmian dotyczących nauczania domowego. Od teraz każdego dziecko będzie musiało być przypisane do danej szkoły lub placówki, która znajduje się na terenie województwa, w którym mieszka dziecko (może to też być sąsiadujące województwo). Wnioski o edukację domową będzie można składać wyłącznie od 1 lipca do 21 września. W przypadku takiej formy nauczania egzaminy będą przeprowadzane w szkole, w której dyrektor wyraził zgodę na edukację domową. 

Zmienią się również zapisy dot. nadzoru pedagogicznego nad niepublicznymi placówkami. Pojawi się możliwość wydania polecenia osobie prowadzącej niepubliczną szkołę o niezwłoczne umożliwienie wykonania czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego.

Nowelizacja przewiduje też zmiany w oddziałach przygotowania wojskowego i w filiach artystycznych. Nowe przepisy dają możliwość powołania na stanowisko dyrektora osoby, która nie jest nauczycielem. Oprócz tego pojawi się możliwość odwołania dyrektora placówki w trakcie roku szkolnego. 

Skorzystaj z pomocy profesjonalnych prawników, decydując się na poradę prawną online.