Kim jest koroner?

Koronera określimy mianem urzędnika sądowego, który powołany jest do określenia przyczyn zgonu (często przyczyn nienaturalnych). Może być wzywany na określone miejsce przez prokuraturę, policę, straż graniczą itp.

O powołanie instytucji koronera wnosił Rzecznik Praw Obywatelski. Podkreślił on, że obecnie wojewodowie mogą powoływać lekarza, ale tylko, gdy zgon mógł nastąpić wskutek Covid-19. Ta regulacja nie ma zastosowania, gdy przyczyna zgonu była inna, dlatego też ważne jest uregulowanie tej kwestii.

Koroner ma być objęty ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych.

Wszystko za sprawą ustawy

Wprowadzenie w Polsce instytucji koronera przewiduje projekt nowej ustaw o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Nowelizacja ustawy obejmuje takie zagadnienia, jak stwierdzanie, dokumentowanie i rejestracja zgonów, chowanie zmarłych, prawo do grobu, funkcjonowanie cmentarzy i tzw. branżę firm pogrzebowych.

Kluczowym zadaniem projektu jest regulacja czynności związanych z dokumentacją zgonów. Dlatego też przewiduje się wprowadzenie koronera, a wraz z nim elektronicznych kart zgonów – także tych kart, które dotyczyć będą martwego urodzenia.

Jakie będą obowiązki koronera?

Do zadań koronera należeć będą oględziny ciała, przeprowadzenie możliwych badań zwłok, a także podjęcie działań, które mają pomóc w ustaleniu tożsamości osoby zmarłej (w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od chwili przyjęcia wezwania).

Obowiązkiem koronera będzie również stworzenie dokumentacji fotograficznej, obejmującej ułożenie zwłok, otoczenie i widoczne obrażenia ciała. Oprócz tego koroner musi przeprowadzić wywiad z osobami, znajdującymi się na miejscu znalezienia zwłok. Jego zadaniem będzie również stworzenie charakterystyki miejsca i rysopisu cech indentyfikacyjnych osoby zmarłej.

Kto może zostać koronerem?

Pracę koronera może podjąć lekarz, który ma prawo do wykonywania zawodu na terytorium naszego kraju, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie był karany.

Lekarz, który chce podjąć prace jako koroner, powinien posiadać jedną ze specjalizacji z zakresu:

  • Medycyny sądowej,
  • Patomorfologii,
  • Anestezjologii,
  • Medycyny ratunkowej.

Koronerem będzie mógł również zostać lekarz, który jest w trakcie specjalizacji z zakresu patomorfologii lub medycyny ratunkowej. Musi on jednak ukończyć drugi rok szkolenia i uzyskać zgodę od kierownika specjalizacji.

Instytucja koronera może ułatwić procedury identyfikacji zwłok i usprawnić proces dokumentacji. Jest to z pewnością dodatkowe „stanowisko pracy” dla tych, którzy spełniają określone kryteria. Kornerowi będzie przysługiwało  wynagrodzenie w wysokości 15% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym przeprowadzenie badania. W przypadku odstąpienia od wystawienia karty zgonu wynagrodzenie wyniesie 10% kwoty przeciętnego wynagrodzenia. Dodatkowo koronerowi przysługiwać ma zwrot kosztów dojazdu.