Czym jest IP Box?

IP BOX to skrót od „Intellectual Property Box”, zwany również jako „Innovation Box”, i dotyczy wprowadzonej z dniem 1 stycznia 2019 r. do polskiego porządku prawnego preferencyjnej 5% stawki podatku dochodowego, która to ma zastosowanie do tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnych.

Wśród kwalifikowanych praw własności intelektualnych wyróżniamy:

 • patent;
 • prawo ochronne na wzór użytkowy;
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego;
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego;
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin;
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu;
 • wyłączne prawo hodowcy do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także do zarobkowego korzystania z niej (jest o nim mowa w ustawie z 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin);
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

Wszystkie powyższe prawa powinny być wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Kto może skorzystać z IP Box?

Z IP BOX-a mogą skorzystać zarówno osoby, które są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), jak i takie, które są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT).  Powyższe podmioty muszą uzyskiwać określone rodzaje dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnych, tj.:

 • opłaty lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
 • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Niezbędnym warunkiem do skorzystania z ulgi IP BOX jest prowadzenie przez dany podmiot działalności badawczo – rozwojowej, która to jest prowadzona w ramach działalności gospodarczej, a w wyniku której dana osoba wytwarza, rozwija i/lub ulepsza opisane wcześniej kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

Jak ustalić wysokość podatku dla twórców IP Box?  

Podatek należy ustalić według wzoru:

5% x podstawa opodatkowania

Przy czym jako podstawę opodatkowania należy rozumieć iloczyn dochodu rocznego uzyskanego z kwalifikowanych praw własności intelektualnych oraz z kwoty wskaźnika, obliczonego w oparciu o poniesione koszty w działalności. 

Dochód to nadwyżka przychodów nad kosztami uzyskania przychodu, przy czym koszty te muszą być bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej.

Powyższy wskaźnik, należy obliczyć według wzoru:

(a+b) x 1,3/ a+b+c+d

Gdzie poszczególne litery oznaczają poszczególne koszty:

a – prowadzoną przez przedsiębiorcę działalność badawczo-rozwojową, związaną z danym prawem.

– nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z danym prawem od podmiotu niepowiązanego.

– nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z danym prawem od podmiotu powiązanego.

– nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że każdy rodzaj kwalifikowanego prawa własności intelektualnej należy rozliczać osobno. Nie ma więc możliwości łączenia dochodu z jednego prawa, ze stratą z innego. Poprawne rozdzielenie umożliwia prowadzenie odrębnej ewidencji na potrzeby IP BOX-a. Jest to jeden z warunków, które trzeba spełnić, aby skorzystać z preferencyjnej 5-procentowej stawki podatku dochodowego

Inga Nowakowska [Kancelaria KHG]

Prawnik wyspecjalizowany w prawie spółek handlowych oraz w prawie podatkowym. Wspiera klientów w uzyskaniu pozytywnych interpretacji indywidualnych. Prowadzi obsługę przedsiębiorstw zarówno od strony prawnej, jak i podatkowej. Zajmuje się sprawami dotyczącymi optymalizacji podatkowych, a w szczególności IP BOX i ulgami, które zostaną wprowadzone wraz z nowymi regulacjami m.in. Nowym Ładem.