Kto może starać się o dodatek węglowy?

Dodatek węglowy jest przewidziany dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. Co ważne ustawa nie przewiduje żadnego kryterium dochodowego. 

Jednorazowe zaświadczenie mogą dostać gospodarstwa spalające węgiel w kotlekominkukozieogrzewaczupowietrzatrzonie kuchennympiecokuchnikuchni węglowej lub piecu kaflowym. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, świadczenie przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców.

Jaki warunek należy spełnić?

Warunkiem do otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). 

Od kiedy można składać wnioski?

Niestety nie ustalono jeszcze terminu składania wniosków. Niemniej w ustawie zapisano, że z powodu ważnego interesu społecznego, wejdzie ona w życie następnego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw

Gdzie składać wnioski?

Wnioski będzie można składać do 30 listopada 2022 roku – osobiście lub online. Jeśli chodzi o wypłaty, to gmina ma miesiąc na przekazanie dofinansowania. 

Ustawodawca podkreślił, że dodatek węglowy będzie wyłączony spod egzekucji i zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie ma również konieczności uwzględniania go przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu.  

Co powinno znaleźć się we wniosku?

Wzór wniosku można znaleźć na rządowej stronie. Należy w nim zawrzeć następujące informacje: 

  • organ, do którego składany jest wniosek o wypłatę dodatku węglowego;
  • imię, nazwisko;
  • PESEL;
  • obywatelstwo;
  • numer i seria dowodu osobistego;
  • adres zamieszkania;
  • numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana kwota dodatku węglowego;
  • dane osobowe (także numery PESEL) wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

Dodatek niekoniecznie na węgiel

To beneficjent decyduje na co spożytkuje otrzymane pieniądze. Nikt nie będzie sprawdzał, na co zostały przeznaczone środki

Nowy dodatek ma na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych, w tym szczególnie dla tych najuboższych. Zaproponowana pomoc ma zwiększyć poczucie bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego. 

*Borykasz się z problemami prawnymi? Skorzystaj z pomocy profesjonalnych prawników, decydując się na poradę prawną online