Czym jest dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy to świadczenie wprowadzone na rzecz mniej zamożnych gospodarstw domowych, które potrzebują pomocy finansowej. Ta forma wsparcia jest nie tylko skierowana do najbardziej potrzebujących obywateli, ale i do cudzoziemców. Dodatek osłonowy ma pomóc w pokryciu części kosztów energii, a także rosnących cen żywności.

Dla kogo dodatek osłonowy?

Podstawowym pytaniem, które wyłania się zawsze w sprawach świadczeń, jest – kto może świadczenie dostać? Spełniając określone w ustawie kryterium dochodowe, świadczenie dostaną osoby, które:  

  1. mieszkają w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość miesięcznego dochodu nie jest wyższa niż 2100 zł;
  2. mieszkają w wieloosobowym gospodarstwie, gdzie miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę. W przypadku wieloosobowych gospodarstw świadczenie przysługuje całej rodzinie. Nie ma sensu składać kilku wniosków przez członków tego samego gospodarstwa – rozpatrzony zostanie tylko jeden wniosek, ten złożony jako pierwszy.

Świadczenie zostanie przyznane także osobom, które przekroczyły wskazane wyżej progi dochodowe. W takiej sytuacji otrzymamy powstałą różnicę między kwotą dodatku osłonowego a kwotą przekroczenia miesięcznego dochodu. Świadczenie nie jest przyznawane, gdy wysokość świadczenia wynosi mniej niż 20 zł.

Na jakich zasadach wyliczane jest świadczenie?

Zainteresowani, którzy chcą złożyć wniosek o dodatek, mogą prosić o wydanie zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, który przypada na jednego członka danego gospodarstwa. Takie zaświadczenie wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w:

1)  przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

2)  ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Dodatek osłonowy – wysokość

Kolejną kwestią, która zastanawia większość osób, jest wysokość wypłacanego świadczenia. Dodatek rocznie będzie wynosił:

  • 400-500 zł dla gospodarstwa jednoosobowego, zakładając, że dochód nie będzie większy niż 2100 zł miesięcznie na osobę;
  • 600-750 zł  dla gospodarstwa 2/3-osobowego, zakładając, że dochód nie będzie większy niż 1500 zł miesięcznie na osobę;
  • 850 zł-1062,50 zł  dla gospodarstwa 4/5-osobowe zakładając, że dochód nie będzie większy niż 1500 zł miesięcznie na osobę;  
  • 1150 zł-1437,50 zł dla gospodarstwa 6-osobowych (i więcej), zakładając, że dochód nie będzie większy niż 1500 zł miesięcznie na osobę;

Wymienione kwoty są uzależnione od źródła ogrzewania. Jeśli gospodarstwo korzysta, np. z kominka, kozy czy kotła na paliwo stałe, to może ono otrzymać wyższe świadczenie. Źródła muszą być jednak wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.  

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o dodatek osłonowy można złożyć w gminie lub elektronicznie. Świadczenia są przyznawane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. będzie wypłacany w dwóch ratach. Pierwsza z nich do dnia 31 marca 2022 r. Druga do dnia 2 grudnia 2022 r.

Wnioski można złożyć do 31 października 2022 roku.

Dodatek osłonowy to świadczenie rodzinne, które ma pomóc najbardziej potrzebującym w dobie rosnącej inflacji. Należy spełnić określone kryteria dochodowe i w łatwy sposób złożyć wniosek – w gminie bądź przez Internet. Świadczenie nie jest objęte podatkiem dochodowym i nie podlega egzekucji.