Na jakiej podstawie można otrzymać dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy to świadczenie pieniężne, które mogą otrzymać osoby w trudnej sytuacji materialnej. Obecnie za sprawą nowych przepisów, ustalenie prawa do uzyskania dodatku mieszkaniowego, odbywa się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Co istotne, brany pod uwagę jest średni miesięczny dochód, przypadający na jednego członka gospodarstwa w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku. Dochód ten nie może przekroczyć w gospodarstwie jednoosobowym 40%, a w wieloosobowym 30%, przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (obowiązującego w dniu złożenia wniosku).

Poprzednio próg dochodowy był liczony od dochodu brutto, czyli m.in. po odliczeniu składek emerytalnych. Za sprawą nowych przepisów istotny stanie się dochód netto – to co faktycznie otrzymuje osoba uprawniona.

Zmiana w definicji dochodu

Nowe przepisy, dotyczące dodatków mieszkaniowych, regulują również kwestie definicji dochodu. Ujednolicenie definicji wprowadzi większy ład, gdyż w przypadku różnych przepisów z zakresu mieszkalnictwa będzie funkcjonować jedna definicja.

Wnioski o dodatek mieszkaniowy

Lipcowe zmiany regulujące kwestie dodatków mieszkaniowych, nie pozostały obojętne wobec wniosków o świadczenia. Od 1 lipca 2021 r. nie obowiązują już wzory wniosków o dodatek mieszkaniowy określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.

Wzory wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, a także deklaracje o dochodach określa rada gminy w drodze uchwały. Zatem wzory dokumentów uzależnione są od postanowień danej gminy. Osoby zainteresowane wnioskowaniem o dodatek mieszkaniowy muszą zasięgnąć informacji w siedzibie gminy, by uzyskać wzór wniosku.

Ochrona danych

Za sprawą nowych przepisów zarządca budynku czy właściciel lokalu mieszkalnego otrzyma jedynie informacje o wysokości otrzymanego przez wnioskodawcę świadczenia. Zarządcy mogą również uzyskać informacje o okresie, na jaki został przyznany dodatek mieszkaniowy. Niemniej jakiekolwiek inne dane wnioskodawcy oraz jego rodziny będą chronione i utajnione.

Kary za zaległości

Zarządca budynku (lub osoba uprawniona do pobierania należności) naraża się na karę, jeśli nie zgłosi organom przyznającym dodatek mieszkaniowy, że wnioskodawca ma zaległości w opłacie za lokal. Kara pieniężna za niewykonanie obowiązku informacyjnego wynosi 500 zł. Ukarany ma 14 dni na to, by dokonać wpłaty należności na rachunek bankowy organu przyznającego dodatek mieszkaniowy.

Nowe przepisy mają za zadanie usprawnić system wypłacania dodatku mieszkaniowego. Uproszczenie wyliczenia wysokości dochodu wnioskodawcy, znacznie ułatwia ustalenie czy dodatek zostanie przyznany. Należy pamiętać, że wnioski o świadczenie i deklaracje dochodów, które obowiązywały dotychczas nie są już aktualne. Nowe przepisy sprawiły, że teraz to dana gmina określa wzory, które są niezbędne do wnioskowania.