Bony z urzędu pracy

Zadaniem urzędów pracy jest pomoc osobom bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia. Dostępne są różne formy wsparcia – od doradztwa po dofinansowania. Jedną z form pomocy są również bony dla bezrobotnych. Są one przeznaczone dla osób przed 30 rokiem życia, a ich celem jest zachęcenie młodych ludzi do aktywnego poszukiwania zatrudnienia.

Rozróżniamy cztery rodzaje bonów:

  1. Bon stażowy,
  2. Bon szkoleniowy,
  3. Bon zatrudnieniowy,
  4. Bon na zasiedlenie.

Bon stażowy – co zyskujemy?

W sytuacji, gdy bezrobotny znajdzie pracodawcę (bądź pomoże mu w tym urząd), który przyjmie go na 6-miesięczny staż, a w następstwie zatrudni na minimum 6 miesięcy, to ów bezrobotny może ubiegać się o bon stażowy.

Za sprawą bonu zostaną pokryte koszty dojazdu do miejsca stażu (powrotu także). Należność jest wypłacana w miesięcznych transzach. W ramach bonu zostaną sfinansowane także koszty potrzebnych badań lekarskich.

Osoby, które otrzymały bon stażowy, tak jak w przypadku normalnego stażu, otrzymują stypendium stażowe 120% zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie. Przysługują im również dwa dni wolne za każde 30 dni odbytego stażu.

Co ciekawe, pracodawca zatrudniający bezrobotnego na wspomniany staż, otrzyma premię po złożeniu wniosku.

Bon szkoleniowy – jak działa?

Nazwa bonu jest dość oczywista i nie budzi zastrzeżeń. Przyznanie bonu szkoleniowego sprawia, że bezrobotny zostanie skierowany na zadeklarowane szkolenie. Zostanie ono sfinansowane do 100% przeciętnego wynagrodzenia – w trzecim kwartale 2021 r. przeciętne wynagrodzenie to 5657,30 zł.

Warto zaznaczyć, że w przypadku, gdy koszt szkolenia przekracza wartość określoną w bonie, to osoba bezrobotna samodzielnie pokrywa „nadprogramowe” koszty.

Bon szkoleniowy pozwala na pokrycie kosztów jednego lub kilku szkoleń – w tym także kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego, badań lekarskich, przejazdu, zakwaterowania (jeśli jest ono konieczne).

Co musisz wiedzieć o bonie na zasiedlenie?

Bon na zasiedlenie, tak jak i poprzednie dwa, przysługuje osobom przed 30 rokiem życia. Mogą się o niego ubiegać osoby, które chcą podjąć pracę (lub rozpocząć działalność gospodarczą) poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

W celu ubiegania się o bon na zasiedlenie konieczne jest spełnienie określonych warunków. Bezrobotny powinien osiągać wynagrodzenie lub przychód  w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu podlegać ubezpieczeniom społecznym. Odległość od obecnego miejsca zamieszkania do przewidywanego nowego miejsca powinna wynosić co najmniej 80 km.

Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie, powinien być zatrudniony na minimum 6 miesięcy

Bon zatrudnieniowy

Ostatni z bonów to swoistego rodzaju gwarancja dla przyszłego pracodawcy. Chodzi o refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez urząd pracy.

Bon realizowany jest na podstawie umowy zawartej między urzędem pracy a pracodawcą. Ten pierwszy refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez 12 miesięcy, w wysokości 100% kwoty zasiłku. Natomiast pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia bezrobotnego na 18 miesięcy.

Bony to jedne z form wsparcia dla bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Można się o nie ubiegać, składając odpowiedni wniosek do urzędu pracy. Warto wykorzystać ich potencjał, bowiem dzięki nim mamy możliwość otrzymać pomoc finansową, czy podnieść swoje kwalifikacje.