Treść artykułu 4. 

Artykuł 4. Paktu Północnoatlantyckiego traktuje o tym, że „strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”.

Czego dotyczy artykuł 4?

Artykuł ten dotyczy wspólnych konsultacji, w których biorą udział państwa członkowskie NATO. Mowa o sytuacji, w której jedno z państw członkowskich jest zagrożone pod względem terytorialnymniezależności politycznej lub bezpieczeństwa. Każde z państw NATO może powołać się na ten artykuł, a wtedy cała sprawa zostaje przedyskutowana i podejmowane są odpowiednie działania. 

Treść artykułu 5. 

„Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego.

O każdej takiej zbrojnej napaści i o wszystkich podjętych w jej wyniku środkach zostanie bezzwłocznie powiadomiona Rada Bezpieczeństwa. Środki takie zostaną zaniechane, gdy tylko Rada Bezpieczeństwa podejmie działania konieczne do przywrócenia i utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”.

Czego dotyczy artykuł 5?

Artykuł 5. NATO mówi o charakterze organizacji. Zgodnie z nim napaść na choćby jedno państwo członkowskie, oznacza napaść na wszystkich. W takiej sytuacji kraje NATO wspólnie podejmują decyzję, która pomoże rozwiązać zaistniały konflikt. Jeśli to konieczne, członkowie mogą zdecydować o użyci siły zbrojnej.