Zasiłek pogrzebowy – kiedy?

Zasiłek pogrzebowy w wysokości 4 000 zł i jest przyznawany po śmierci osoby, która: 

 • ma przyznaną emeryturę lub rentę,
 • ma przyznaną emeryturę pomostową,
 • ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • jest ubezpieczona w ZUS,
 • zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
 • w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania,
 • cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne,
 • pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
 • pobierała rentę socjalną,
 • zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,

Należy pamiętać, że ten zasiłek przysługuje tylko z jednego tytułu. 

Zasiłek pogrzebowy – komu przysługuje? 

Warto również zwrócić uwagę na to, komu taki zasiłek może przysługiwać. A może otrzymać go: 

 • członek rodziny – małżonek (również pozostający w separacji sądowej), rodzice, ojczym, macocha, dzieci, własne, przysposobione i przyjęta na wychowanie, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki;
 • pracodawca;
 • dom społeczny;
 • gmina;
 • powiat;
 • osoba prawna kościoła lub związek wyznaniowy;
 • obca osoba, jeśli pokryje koszty pogrzebu.  

Czy zawsze jest to 4 000 zł?

Jednym z powtarzających się pytań przy tym temacie, jest pytanie o wysokość zasiłku. Członkom rodziny przysługuje 4 000 zł niezależnie od kosztów poniesionych z tytułu pogrzebu. W przypadku obcej osoby bądź pracodawcy i innych podmiotów wypłacany jest zasiłek w wysokości poniesionych kosztów, ale nie przekraczających 4 000 zł. Jeśli owe koszty poniosło więcej osób, to kwotę dzieli się między te osoby bądź podmioty. 

Jakich dokumentów potrzebujesz do zasiłku?

Przy składaniu wniosku o zasiłek pogrzebowy konieczne jest załączenie odpowiednich dokumentów. Musisz przygotować: 

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk Z-12);
 • akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe;
 • oryginały rachunków kosztów poniesionych z tytułu pogrzebu. W przypadku gdy oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem;
 • dokumenty potwierdzające twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego);
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Komplet dokumentów należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci danej osoby. W innym przypadku dojdzie do przedawnienia roszczeń. Jeśli dotrzymanie terminu jest niemożliwe z powodów np. nieodnalezienia ciała, to liczy się czas od dnia pogrzebu. W takich sytuacjach trzeba jednak dołączyć dokumenty potwierdzające powód zwłoki.