Pieniądze dla pomagających

Według przepisów specustawy każdy podmiot (szczególnie osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe), zapewniający zakwaterowanie i wyżywanie obywatelom Ukrainy, ma prawo do świadczenia pieniężnego.

Na jak długo otrzymasz pieniądze?

Świadczenie przysługuje na maksymalnie 60 dni. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia może być przedłużony. Świadczenie przyznawane jest w wysokości 40 zł na dzień za osobę.

Przepisy obowiązują od 16 marca i od tego czasu są wypłacane pieniądze. Wiceszef MSWiA zapowiedział, że świadczenia będą wypłacane wstecz, czyli od dnia, kiedy gospodarze przyjęli uchodźców.

Wniosek o świadczenie

Osoby zainteresowany świadczeniem, muszą łożyć prosty wniosek, który zawiera:

 • imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
  PESEL lub NIP składającego wniosek;
 • wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
 • imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada;
 • oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
 • numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
 • adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
 • oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
 • oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem;
 • oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe.

Kto zweryfikuje wniosek i wypłaci świadczenia?

Organem decydującym w tej sytuacji jest gmina. Według przepisów rozporządzenia, to właśnie upoważnieni pracownicy gminy mają prowadzić weryfikacje, co do stanu faktycznego pomocy.

Gminy będą wypłacać pieniądze, które otrzymają od wojewody. Niemniej na rozpatrzenie wniosku mają miesiąc.

Rozporządzenie traktuje o 40 zł dziennie na osobę (1200 zł w sakli miesiąca), ale kwota ta może zostać powiększona przez wojewodę. W jakiej sytuacji?  

 1. W przypadku zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy
 2. zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca

Polacy dali dach nad głową Ukraińcom z dobroci serca, z chęci niesienia pomocy. Mało prawdopodobne, że ktokolwiek zrobił to z powódek materialnych. Mimo to osoby pomagające mają szanse na dodatkowe pieniądze, które pomogą im utrzymać gospodarstwo domowe.